(Pol­ski)

ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GRZYBYLUDZIE ORAZ URBAN FARMING na pod­sta­wie pro­jek­tu miej­skie­go gospo­dar­stwa rol­ne­go na Zakrzów­ku w Kra­ko­wie: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra…