Komentarze

 1. Sza­now­ne kole­żan­ki i koledzy! :-)
  Niniej­szym postem ogła­szam, że OBJAZDOWY KURS PERMAKULTURY 2017 dobiegł szczę­śli­we­go końca!

  Z tej oka­zji chcia­łem podzię­ko­wać Wam za licz­ne uczest­nic­two we wszyst­kich mia­stach (War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kra­ko­wie i Łodzi), za dobrą atmos­fe­rę, za ener­gię, jaką dzie­li­li­ście się wza­jem­nie i zachę­tę do dal­szej pra­cy :) cze­go efek­tem jest zbli­ża­ją­ca się seria WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO na tere­nie Polski :)

  Jeśli zain­te­re­so­wa­nie per­ma­kul­tu­rą w naszym kra­ju nie spad­nie, w przy­szłym roku odbę­dzie się KOLEJNA EDYCJA OBJAZDOWEGO KURSU, zimą, po mia­stach, bo to naj­lep­szy czas by ani­mo­wać ducha zaklę­te­go w beto­nie i szkle :) dlatego..
   Pro­szę Was o wysta­wia­nie opi­nii (pod postem na Fb albo w komen­ta­rzach u dołu tej stro­ny) Opi­nie Wasze pomo­gą zachę­cić nowe adept­ki i nowych adep­tów nauk holi­stycz­nych do czyn­ne­go zaję­cia się eko-prze­bu­do­wą Pol­ski – wie­rzę, że to możliwe :)

  Dzię­ku­ję Wam wszyst­kim jesz­cze raz, bez Wasze­go wspar­cia OBJAZDOWY KURS PERMAKULTURY na pew­no nie był­by tak udany.

  W tle pro­gra­mu kur­su na zdję­ciu powy­żej War­sza­wa z sate­li­ty zimą w ponie­dzia­łek 9‑go stycz­nia o 18-tej? wte­dy w Sie­ciów­ce zaczy­nał się wła­śnie pierw­szy wykład kursu ;)
 2. Dzię­ki Beno­wi i pro­wa­dzo­ne­mu przez nie­go kur­so­wi per­ma­kul­tu­ry dosta­łem duży zastrzyk nadziei, że moje dzie­ci i wnu­ki będą żyły w świe­cie rów­no­wa­gi i sym­bio­zy czło­wie­ka z natu­rą. Dowie­dzia­łem się jak filo­zo­fia par­ma­kul­tu­ry prze­ni­ka we wszyst­kie sfe­ry nasze­go życia i jest natu­ral­nym kro­kiem na ducho­wej ścież­ce. Wszyst­ko to opar­te na prak­tycz­nej wie­dzy i roz­wią­za­niach. Dzię­ku­je, za inspi­ra­cję i ener­gię! <3

 3. Kurs per­ma­kul­tu­ry 2017 to naj­lep­sza for­ma spę­dza­nia miej­skich zimo­wych wie­czor­ków! Bar­dzo się cie­szę, że mogłam być czę­ścią tego wyda­rze­nia :) Spo­ty­ka­nie tylu „eko-świ­rów” :) na raz jest źró­dłem rado­ści i daje poczu­cie, że wszyst­ko zmie­rza ku dobre­mu… (bo gdzie indziej?) Poczu­cie to po sto­kroć wzmac­niał we mnie sam pro­wa­dzą­cy – dzię­ki! <3 – łącząc per­ma wie­dzę z tak nie­od­łącz­ny­mi ele­men­ta­mi życia ludz­kie­go jak zdro­we odży­wia­nie, dba­łość o cia­ło a przede wszyst­kim… kosmicz­ny porzą­dek! Dzię­ku­ję za roz­pa­la­nie ognia i posze­rza­nie świadomości!

 4. Bar­dzo inte­li­gent­ny i faj­ny kurs, dużo wie­dzy o per­ma­kul­tu­rze i pokrew­nych tema­tach. Cho­ciaż nie zga­dzam się że Per­ma­kul­tu­ra to to samo co agro­eko­lo­gia czy rol­nic­two natu­ral­ne, Ben Lazar widać dużo wie o tym co się dzie­je w Pol­sce i na świe­cie zwią­za­ne z Per­ma­kul­tu­rą. Pole­cam ten kurs bardzo.

  1. dzię­ku­ję :) też do koń­ca nie zga­dzam się z tym że per­ma­kul­tu­ra to agro­eko­lo­gia, cho­ciaż natu­ral­ne rol­nic­two jak rozu­miał je Fuku­oka czu­ję bar­dzo blisko :)

 5. Bar­dzo pole­cam kurs wszyst­kim pozy­tyw­nie zakrę­co­nym, duża daw­ka wie­dzy poda­na w bar­dzo cie­ka­wej for­mie. Każ­de spo­tka­nie się prze­dłu­ża­ło a i tak zawsze było za krót­ko, ener­gia była fan­ta­stycz­na. Ben, widać, że wkła­dasz w to całe ser­ce, napraw­dę czu­jesz ten temat i żyjesz nim – to zaraź­li­we ☺ Dzię­ki za inspi­ra­cję i opty­mizm – na pew­no będę zgłę­biać wie­dzę o per­ma­kul­tu­rze i ogrod­nic­twie natu­ral­nym, bo war­to. Wła­śnie star­tu­ję z upra­wą balkonową ☺

  1. dzię­ku­ję pozy­tyw­nie zakrę­co­ne :) upra­wa bal­ko­no­wa jest super, moż­na żyć bli­sko z rośli­na­mi. pamię­taj o sys­te­mie nawad­nia­nia, pozwa­la wyje­chać latem na wakacje :)

 6. Cykl wykła­dów Bena to podzie­lo­ne na 7 tema­tów teo­re­tycz­ne wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry – każ­de zagad­nie­nie popar­te głę­bo­kim doświad­cze­niem, inspi­ru­ją­cy­mi przy­kła­da­mi, okra­szo­ne mnó­stwem zabaw­nych aneg­dot i opo­wie­dzia­ne w spo­sób ujmu­ją­co pięk­ny, mądry i dobry, z sza­cun­kiem dla natu­ry i posza­no­wa­niem praw roślin i zwie­rząt. Ben jest mistrzem opo­wie­ści :) Nigdy nie zapo­mnę jed­ne­go z pierw­szych wykła­dów, kie­dy Ben mówił o filo­zo­fiach i para­dyg­ma­tach, a uczest­ni­cy słu­cha­li z zapar­tym tchem z nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem :) będę tęsk­nić za tymi wykła­da­mi i – oczy­wi­ście pole­cam! To była teo­ria – teraz czas na per­ma­kul­tu­ro­wą prak­ty­kę pod­czas wyjaz­do­wych warsz­ta­tów w żywym gospodarstwie :)

 7. Świet­na atmos­fe­ra! Spo­ro cen­nej wie­dzy i bar­dzo pozy­tyw­na energia!
  Spo­tka­nia bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ne, pro­wa­dzo­ne lek­ko i z poczu­ciem humo­ru. Bar­dzo cie­ka­we pre­zen­ta­cje. Gorą­co pole­cam każdemu!!Dzięki Ben! Pozdrawiam! :)

 8. Jak w poprzed­nim roku, tak i w tym ten kurs to było wspa­nia­łe źró­dło nie tyl­ko wie­dzy, ale i inspi­ra­cji i natchnie­nia do dal­szych dzia­łań każ­de­go we wła­snym zakre­sie. Wspa­nia­ła spo­łecz­ność, zawsze, ale to zawsze, dowia­du­ję się cze­goś nowe­go, pozna­ję super ludzi, i – jak to Ben mówi – nasza kolek­tyw­na mądrość się ujaw­nia :) Dzię­ku­ję Beno­wi oraz wszyst­kim i do zobaczenia!

 9. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję i pozdra­wiam pro­wa­dzą­ce­go oraz wszyst­kich uczest­ni­ków. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z tego kur­su. Otrzy­ma­łam dużo cen­nej wie­dzy i inspi­ra­cji. Pole­cam każ­de­mu! Po wykła­dach czas na per­ma­kul­tu­ro­wą prak­ty­kę pod­czas wyjaz­do­wych warsz­ta­tów w żywym gospo­dar­stwie :) Dzię­ki Ben!

 10. Bena świet­nie się słu­cha. Przy­szłam na kurs z pew­nym baga­żem wie­dzy, ale wyryw­ko­wej. Dzię­ki Beno­wi wie­le rze­czy mi się pięk­nie poskła­da­ło w całość, dużo się dowie­dzia­łam, a entu­zjazm Bena i jego ogól­no­hu­ma­ni­stycz­ne i filo­zo­ficz­ne podej­ście inspi­ru­je do dal­szych poszu­ki­wań i jest wiel­ką war­to­ścią doda­ną tego kur­su. Więc pew­nie, że pole­cam! Bar­dzo. I dziękuję :)

Leave a Reply