Komentarz

  1. Naj­pięk­niej­sze miej­sce na ziemi.….tam się uro­dzi­łam , cho­dzi­łam do szko­ły pod­sta­wo­wej, mając 12 lat z rodzi­ca­mi i rodzeń­stwem prze­pro­wa­dzi­li­śmy się do Klępiny.….był płacz ogrom­ny że opusz­cza­my to miejsce…Tata był leśniczym

Leave a Reply