Poziomkowa polanka Kraków, Podgórze

miej­sce cie­ka­we, nad rzecz­ką Wil­gą. jest poten­cjał. są ludzie, a to naj­waż­niej­sze :-) grząd­ki pod­wyż­szo­ne, ścian­ki z wikli­ny 1)↓ na dział­ce pro­blem z wodą (wczo­raj nosi­li­śmy do pod­le­wa­nia z rzecz­ki, w wia­der­kach przez wał przeciwpowodziowy).
 na pew­no trze­ba zało­żyć ryn­ny na daszek dom­ku i łapać desz­czów­kę do becz­ki, lep­szym źró­dłem wody była by jezd­nia – widać, że pobo­czem po desz­czu pły­nie stru­myk, gdy­by go prze­chwy­cić przez stu­dzien­kę z krat­ką, a potem zako­pa­ną rurą do (na przy­kład) sadzaw­ki albo zako­pa­nej cysterny…
 taką pra­cę, moż­na wyko­nać dla ulep­sze­nia Poziom­ko­wej Polanki. 

Poziom­ko­wa Pola­na na facebook
poziomkowa_pol

Refe­ren­ces
1 air root pru­ning system

Komentarze

Leave a Reply