Rusinowo

Z pra­wej za gra­bo­wym żywo­pło­tem jest nasze pole, czy­li miej­sce ogro­du warzyw­ne­go, sadu i wie­lu innych poczynań.;)
Od połu­dnia sąsia­du­je­my z polną dro­gą a za nią rów­nież z polem uprawnym. 

Leave a Reply