Rusinowo

​Pomi­dor­ki już są więk­sze, tutaj świe­żo posa­dzo­ne. Pomię­dzy rośli­na­mi umie­ści­łam kamie­nie, tro­chę pędów lawen­dy… Ścież­ka wyściół­ko­wa­na zręb­ka­mi drzewnymi.

Leave a Reply