spirala ziołowa

PKS: Pita­go­ras, Kepler, Schauberger

Brąz ma pozy­tyw­ne dzia­ła­nie na gle­bę – zaob­ser­wo­wał Vik­tor Schau­ber­ger – war­to wró­cić w ogro­dzie do epo­ki brą­zu.. Na zdję­ciu odci­śnię­te na brą­zo­wym szpa­dlu logo PKS; W przy­pad­ku budo­wy spi­ra­li zio­ło­wej jak widać narzę­dzia PKS (czy­li Pita­go­ras Kepler Schau­ber­ger) pasu­ją tym bar­dziej roz­sze­rza­jąc tema­tu spi­ra­li o Świę­tą Geometrię.

Spi­ra­la ma oczy­wi­ście głę­bo­kie zna­cze­nie, jest to jeden z pierw­szych zna­nych sym­bo­li. Ezo­te­rycz­no-meta­fi­zycz­ne zna­cze­nie spi­ra­li nie powin­no być pomi­ja­ne przez docie­kli­we ogrod­nicz­ki i ogrod­ni­ków, ma wpływ na rośli­ny i eko­sys­tem nawet Wszech­świa­ta, wystar­czy uwierzyć :)
__________________
Narzę­dzia dostęp­ne na uprawiaj.pl

Leave a Reply