spirala ziołowa

prze­krój

Spi­ra­la zio­ło­wa łączy dwu­wy­mia­ro­wy kształt (spi­ra­lę) z trój­wy­mia­ro­wą gór­ką zie­mi two­rząc pięk­ną i prze­strzen­nie oszczęd­ną bry­łę, na któ­rej powsta­je kil­ka róż­nych mikro­kli­ma­tów.” – Toby Hemen­way frag­ment „Ogró­du Gai”, obok prze­krój spi­ra­li z tego same­go pod­ręcz­ni­ka.. Gra­fi­ka aku­rat nie naj­lep­sza, bo poka­zu­je odmia­nę spi­ra­li, w któ­rej kamien­ne mur­ki nie docho­dzą do pod­sta­wy stoż­ka. Jeśli chce­my, by spi­ra­la mia­ła trwal­szą struk­tu­rę, powin­na być wzno­szo­na z kamie­ni od pod­staw, a nie tyl­ko węży­kiem po powierzch­ni. Ma to tak­że zna­cze­nie dla lep­sze­go wyko­rzy­sta­nia ciepl­nych funk­cji kamie­ni – sta­bi­li­zu­ją mikro­kli­mat pochła­nia­jąc ener­gię za dnia a odda­jąc stop­nio­wo w nocy..

Na prze­kro­ju widać rów­nież rur­kę nawad­nia­nia.. jeże­li sto­su­je­my tego typu nawad­nia­nie punk­to­we na szczy­cie spi­ra­li, powin­ni­śmy jej skręt zapro­jek­to­wać na prze­kór siłom Corio­li­sa, tak by woda była dobrze roz­pro­wa­dza­na po całej spirali.
_______________
Wszyst­ko o spo­łecz­no­ścio­wym pro­jek­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka Ogród Gai.

Leave a Reply