Permaculture school i głębokiej ekologii

Sie­dzi­ba szko­ły znaj­du­je się w Kra­ko­wie w ogro­dzie spo­łecz­nym KOS na Krze­mion­kach. Na miej­scu, po sąsiedz­ku, współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem nr.92 oraz Ośrod­kiem opie­kuń­czo-wycho­waw­czym „Par­ko­wa” – dzie­ciom i mło­dzie­ży daje­my w ogro­dzie lek­cje przy­ro­dy. Współ­pra­cu­je­my rów­nież z Uni­wer­sy­te­tem Peda­go­gicz­nym w Kra­ko­wie w ramach zajęć pro­jek­to­wa­nia i sztu­ki użytkowej.

mandaleUP
Malowanie mandali mchem - zajęcia ze studentami "Sztuka i Media" Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ogród społeczny KOS, kwiecień '16

Ogród KOS na Krze­mion­kach jest miej­scem gdzie reali­zo­wa­ne są etycz­no-prak­tycz­ne zasa­dy per­ma­kul­tu­ry – w for­mie pro­jek­to­wa­ne­go, miej­skie­go eko­sys­te­mu użyt­ko­we­go (urban far­ming) obej­mu­ją­ce­go rów­nież ludzi: uczniów, sąsia­dów i roz­sia­ną po mie­ście spo­łecz­ność ogro­du – co istot­nie pod­kre­śla funk­cję edu­ka­cyj­ną – naj­le­piej uczyć wno­szo­nym w spo­łe­czeń­stwo wła­snym dobrym przykładem :-)
Warsz­ta­ty i wykła­dy orga­ni­zo­wa­ne przez naszą szko­łę pro­wa­dzo­ne są nie tyl­ko w ogro­dzie, gdzie sytu­ację warun­ku­je pogo­da. Część lek­cji i wykła­dów (zaję­cia teo­re­tycz­ne) odby­wa­ją się w zaprzy­jaź­nio­nej i znaj­du­ją­cej się rów­nież po sąsiedz­ku Łąka Cafe na Pod­gó­rzu, w Amba­sa­dzie Kra­ko­wian, lecz rów­nież wyjaz­do­wo – zeszłej zimy poza Kra­ko­wem wykła­dy i warsz­ta­ty odby­wa­ły się cyklicz­nie we Wro­cła­wiu i Warszawie.

Szkol­na ofer­ta adre­so­wa­na do dzie­ci i mło­dzie­ży jest otwar­ta rów­nież dla doro­słych i senio­rów – warsz­ta­ty i wykła­dy per­ma­kul­tu­ry doty­czą przede wszyst­kim zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju któ­re­go sed­nem jest ety­ka umia­ru. Poza pro­jek­to­wa­niem (eko­lo­gicz­ny design) naucza­nie obej­mu­je rów­nież wykład filo­zo­fii prak­tycz­nej (na pod­sta­wie róż­nych kul­tur) opar­tej a zara­zem dają­cej głęb­sze uza­sad­nie­nie eko­sys­te­mo­wym roz­wią­za­niom dla mia­sta i wsi :)
Inte­re­su­je Cię holi­stycz­ne podej­ście do świa­ta w bio­róż­no­rod­nym ogro­dzie? Sprawdź naszą ofertę :-)

Leave a Reply