Antonio De Falco

Agricoltura sinergica Agricoltura sinergica

↑ I Segre­ti del­l’A­gri­col­tu­ra Siner­gi­ca – Inte­rvi­sta ad Anto­nio De Falco

W Ita­lii (rów­nież we Fran­cji i Hisz­pa­nii) naj­le­piej zna­ną ogro­do­wą odmia­ną per­ma­kul­tu­ry jest tzw. agri­col­tu­ra siner­gi­ca (rol­nic­two syner­gicz­ne) opra­co­wa­ne przez Emi­lię Haze­lip w opar­ciu o natu­ral­ną meto­dę bez­or­ko­wą (no-till) Masa­no­bu Fukuoka

synergica

PRATICHIAMOAPPLICHIAMO I 4 PRINCIPI
agri_sinerg

Il Giar­di­no di Emi­lia Hazelip ↓

↓ grząd­ki synergiczne