vernacular architecture

Architektura wernakularna

Archi­tek­tu­ra wer­na­ku­lar­nautoż­sa­mia­na czę­sto z archi­tek­tu­rą ludo­wą albo tra­dy­cyj­ną, ozna­cza sztu­kę budo­wa­nia sil­nie osa­dzo­ną w lokal­nej tra­dy­cji, two­rzo­ną przez miej­sco­wych budow­ni­czych. Z regu­ły do budo­wy wyko­rzy­sty­wa­ne są dostęp­ne na miej­scu mate­ria­ły budow­la­ne, co wpły­wa na tech­ni­kę budo­wy i spo­sób wykoń­cze­nia. Wśród mate­ria­łów tych są m.in. drew­no, zie­mia, nawet śnieg (igloo, mur pru­ski, cor­dwo­od). Budyn­ki dosto­so­wa­ne są do panu­ją­cych na danym obsza­rze warun­ków i potrzeb użytkowników…
 Wię­cej, ency­klo­pe­dia archi­tek­tu­ry, archirama.pl

Poni­żej ↓ wszyst­kie posty ozna­czo­ne tagiem:

Naturalne budownictwo Lokalne, biodegradowalne materiały budowlane

domy_z_p

Domy natu­ral­ne, na przy­kład z gli­ny i sło­my koja­rzą się zazwy­czaj z lepian­ka­mi, fakt czę­sto natu­ral­nie budu­je się w sty­lu „hob­bi­ta”, ale nie zawsze, cie­ka­wym przy­kła­dem jest natu­ral­ny dom w Sude­tach z drew­na, gli­ny, sło­my i konopii…
 Tech­ni­kę natu­ral­ne­go budo­wa­nia moż­na poznać na warsz­ta­tach na przy­kład w Bor­szy­cach. Warsz­ta­tów w sezo­nie orga­ni­zo­wa­nych jest spo­ro – wystar­czy śle­dzić stro­nę Cohabitat ↓

warsz_bud_nat

poni­żej ↓ eks­tre­mal­na meto­da budo­wa­nia z epo­ki kamie­nia łupa­ne­go, cie­ka­wy mate­riał poglą­do­wy, polecam.