ludzie permakultury

Daria Krawczyk-Borys

Przez 8 lat upra­wia­łam wyczy­no­wo łyż­wiar­stwo figu­ro­we. Wiem co to kon­takt z cia­łem, dys­cy­pli­na, wytrwa­łość – JESTEM PRAKTYKIEM

Stu­dio­wa­łam Zarzą­dza­nie i Mar­ke­ting ze spe­cja­li­za­cją Zarzą­dza­nie Finan­sa­mi i Rachun­ko­wość Zarząd­cza na UŁ – finan­se, prze­pi­sy, podat­ki, papie­ry, to świat, któ­ry jest mi zna­ny.  Byłam po trzech stro­nach. Jako głów­na księ­go­wa, jako pra­cow­nik biu­ra rachun­ko­we­go, któ­ry „sie­dzi” już tyl­ko w papie­rach i pro­wa­dzi­łam wła­sną fir­mę. Księ­go­wość powin­na słu­żyć przede wszyst­kim wła­ści­cie­lom fir­my i jej współ­pra­cow­ni­kom. O to pro­ście księ­go­wych – przy­po­mi­naj­cie im komu słu­żą i jaką war­tość wno­szą do fir­my. To waż­ne by na pierw­szym miej­scu sta­wia­li dobro orga­ni­za­cji, a nie urzę­dów wszel­kie­go rodza­ju. Przy­da­je im się wspar­cie, bo strach ma wiel­kie oczy i do tego dzia­łu też cza­sem zagląda.

Stu­dio­wa­łam Psy­cho­lo­gię na SWPS w War­sza­wie – gdy stu­dio­wa­łam wery­fi­ko­wa­łam co „mówi psy­cho­lo­gia” w kon­tek­ście „edu­ka­cji bez szko­ły  – edu­ka­cji domo­wej”, oraz jak waż­ny jest roz­wój oso­bi­sty. Stu­dio­wa­łam, bo chcia­łam i chło­nę­łam wie­dzę jak gąb­ka. Były to moje dru­gie stu­dia i znam róż­ni­cę. Dla­te­go, też nie wiem, czy moje dzie­ci pój­dą na stu­dia. Jeśli nie będzie w nich pra­gnie­nia, to po co?

Roz­wi­jam w sobie umie­jęt­no­ści psy­cho­te­ra­peu­ty, prze­wod­ni­ka, coucha, men­to­ra, mów­cy. Sama sta­le mając na uwa­dze wła­sny roz­wój oso­bi­sty. Zmie­niam się dla sie­bie i dla moich dzieci.
Moim głów­nym celem jest inspi­ro­wa­nie do wybie­ra­nia wła­snej nie­po­wta­rzal­nej dro­gi.

daria_krawczyk_bOd 8 lat inte­re­su­ję się moż­li­wo­ścia­mi w Alter­na­tyw­nym Edukowaniu.
Dziś szcze­gól­nie w roz­wi­ja­niu tego co waż­ne, co wspie­ra wol­ność czło­wie­ka, a zależ­ność odcho­dzi sama.

Mam dwie cór­ki Inez (ur.2002) i Blan­ka (ur.2003).
Dziew­czyn­ki lubi­ły przed­szko­le, ale po jakimś cza­sie nie chcia­ły do nie­go cho­dzić. Gdy przy­szedł czas na obo­wią­zek szkol­ny, wybra­ły­śmy Edu­ka­cję Domo­wą i tak przez okres całej podstawówki.
Dziś Inez jest już na pozio­mie gim­na­zjum i nadal roz­wi­ja się bez szko­ły. Blan­ka koń­cząc 6‑klasę też wyglą­da na taką, któ­ra wybie­ra samo­od­po­wie­dzial­ność, samostanowienie.
Mamy za sobą 8 lat w obsza­rze wol­nej edu­ka­cji (obsza­rze wolności).

Do pod­staw nasze­go naucza­nia nale­ży samo­dziel­ność, samo­wy­star­czal­ność, świa­do­mość i dro­ga ku wolności.

Bo miłość jest tyl­ko tam, gdzie jest wol­ność. A moż­li­wość mojej rela­cji z dzieć­mi jest naj­więk­szym darem i jestem za nie­go wdzięczna.

Pro­wa­dzę Fun­da­cję Roz­wo­ju Edu­ka­cji i Komu­ni­ka­cji „Łącz­nik”, któ­rej jed­nym z celów jest uświa­da­mia­nie, że szko­ła jest wybo­rem, a nie­cho­dze­nie do niej tak­że. Jed­no­cze­śnie do pod­staw życio­wych nie­zbęd­nych dla zdro­we­go i satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go życia nale­ży kon­takt z natu­rą i tak na naszej łące powstał ogród per­ma­kul­tu­ro­wy z żywy­mi kon­struk­cja­mi z wierz­by i sad z tra­dy­cyj­ny­mi odmia­na­mi drzew.

Edu­ku­ję się i roz­wi­jam. Prze­zna­czam ener­gię na to co chcę by rosło.

Wojciech Górny

Absol­went SGGW, z wykształ­ce­nia zoo­tech­nik / ich­tio­log, z zawo­du obec­nie infor­ma­tyk. Miło­śnik przy­ro­dy, węd­kar­stwa, per­ma­kul­tu­ry,  absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, uczeń Geof­fa Law­to­na. Wol­ne chwi­le spę­dza budu­jąc małe per­ma­kul­tu­ro­we sie­dli­sko w ser­cu Pusz­czy Boli­mow­skiej. Zało­ży­ciel gru­py Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa na Face­bo­oku, oraz per­ma­kul­tu­ro­we­go forum dys­ku­syj­ne­go permisie.pl.

Pasjo­nat bio­róż­no­rod­no­ści i zasto­so­wa­nia per­ma­kul­tu­ry dla wspo­ma­ga­nia jej roz­wo­ju. Tłu­macz na język pol­ski pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry dla szkół, „Stu­dent Permakultury”

wrg_1

Ukoń­czo­ne kur­sy i szkolenia:

Maj 2013 – Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se, Rege­ne­ra­ti­ve Leader­ship Insti­tu­te, USA, instruk­to­rzy Vla­di­slav Davi­dzon, Lar­ry Korn, Max Mey­ers

Kwie­cień 2014 – Geoff Law­to­n’s Onli­ne Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se, instruk­tor Geoff Law­ton, cer­ty­fi­kat pro­jek­tan­ta per­ma­kul­tu­ry PRI Austra­lia nr 6538.

Lipiec 2014 – Ear­th­works, instruk­tor Geoff Law­ton

Lipiec 2014 – Reading the Land­sca­pe, instruk­tor Geoff Lawton

Publi­ka­cje: 

Maga­zyn Wytwór­cy nr 2 – arty­kuł „Per­ma co, jaka kultura?”

Wykła­dy:

Natu­ra 2000 i per­ma­kul­tu­ra – sty­mu­la­cja róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej na wła­snym podwór­ku i w naj­bliż­szej okolicy”

Blog: 

Moja Osto­ja Dale­ko od Szosy

Ben Lazar wędrowny nauczyciel permakultury

Jestem z uro­dze­nia ogrod­ni­kiem :) Wycho­wa­łem się w sadzie rodzi­ców; kocham jabłonie :-)
 Uczy­łem się w tech­ni­kum upra­wy roślin. Bra­łem wte­dy udział w ogól­no­pol­skiej olim­pia­dzie eko­lo­gii, któ­rą zaczą­łem inte­re­so­wać się już w szko­le pod­sta­wo­wej, na wsi, na tra­dy­cyj­nym gospo­dar­stwie, zanim zaczę­ła domi­no­wać je mono­kul­tu­ra i zanim wyje­cha­łem do miasta.
 Stu­dio­wa­łem filo­zo­fię w Kra­ko­wie. Robi­łem dok­to­rat z gno­zy. Pra­co­wa­łem jako dzien­ni­karz i redak­tor mię­dzy inny­mi w Prze­kro­ju. Potem wyje­cha­łem do Ita­lii. Spę­dzi­łem tam sie­dem lat.
 Per­ma­kul­tu­rę zaczą­łem prak­ty­ko­wać w sze­ro­kim rozu­mie­niu prze­su­wa­jąc śro­dek cięż­ko­ści ist­nie­nia w stro­nę tao­istycz­nej pro­sto­ty życia i zasad etycz­nych mistrza Epikura.
 Pra­co­wa­łem w ogro­dach w Nervi, przy grząd­kach syner­gicz­nych w genu­eń­skich ogro­dach spo­łecz­nych (nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy Emi­lii Haze­lip). Pra­co­wa­łem też jako murarz przy odzy­sku sta­rych kamien­nych wło­skich domów (natu­ral­ne budow­nic­two w Ligu­rii, Kala­brii i na Sar­dy­nii), rów­no­cze­śnie stu­dio­wa­łem jogę, makro­bio­ty­kę i świę­te tek­sty wszyst­kich kul­tur. Byłem w Com­po­ste­li :-)
 W zeszłym roku prak­ty­ko­wa­łem w kopen­ha­skiej alter­na­tyw­nej Chri­stia­nii, a ostat­nio w Indo­ne­zji, gdzie mia­łem pół rocz­ny sen na Jawie… Zro­bi­łem tam PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te koło Yogy­akar­ta – cie­ka­wa per­ma­kul­tu­ra w tro­pi­kach eh! tym bar­dziej w sufi ekowiosce.
 Teraz jestem w Rze­czy­po­spo­li­tej :-) Pro­jek­tu­ję ogro­dy i par­ki (ostat­nio Zakrzó­wek). Daję wykła­dy per­ma­kul­tu­ry: histo­rii idei, zasad etycz­nych oraz eko­sys­te­mo­we­go pro­jek­to­wa­nia – w War­sza­wie, Wro­cła­wiu i Kra­ko­wie – podró­żu­ję po kra­ju nie­ja­ko „apo­stoł” zdro­we­go świa­to­po­glą­du :-) W prak­ty­ce reali­zu­ję ogród spo­łecz­ny KOS na Krze­mion­kach, któ­ry sta­je się wzor­co­wym pro­jek­tem per­ma­kul­tu­ro­wym dla miasta. 

ben_kosa

Pro­jek­ty (nagro­dy i wyróżnienia):

 • Sta­cja Oran­że­ria – pro­jekt par­ku na Zabło­ciu, na tere­nie daw­nej Sta­cji kole­jo­wej Kra­ków-Wisła zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez SOS Zabło­cie, Fun­da­cję Czas Wol­ny oraz Zarząd Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie (trze­cia nagro­da i wyróż­nie­nie za eko­sys­te­mo­wo nowa­tor­skie podej­ście :) link do stro­ny z uza­sad­nie­niem wyników
 • Reali­za­cje:

 • Ogród spo­łecz­ny KOS Krze­mion­ki
 • Wykła­dy:

  Warsz­ta­ty:

  Na Face­bo­ok:  Pry­wat­ne archiwum:

  Silva Rerum oraz cur­ri­cu­lum vitae (tam­że)