Łukasz Nowacki

Polski Instytut Badawczy Permakultury Fundacja TRANSFORMACJA

Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Per­ma­kul­tu­ry (PIBP) to pro­jekt kon­cen­tru­ją­cy się na wspie­ra­niu i roz­prze­strze­nia­niu per­ma­kul­tu­ro­wych stra­te­gii roz­wo­ju zrów­no­wa­żo­ne­go, w ramach spo­łecz­no­ści lokal­nych w Pol­sce i na świe­cie. Jest on koor­dy­no­wa­ny przez sieć dzia­ła­czy oraz prak­ty­ków Per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­to­wa­nia rege­ne­ra­tyw­ne­go, sku­pio­nych wokół Fun­da­cji TRANSFORMACJA. PIBP to miej­sce, gdzie każ­dy może się zaan­ga­żo­wać w pra­ce badaw­cze oraz dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne. Jest to swo­isty „poli­gon doświad­czal­ny”, dedy­ko­wa­ny nowym stra­te­giom zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji i dys­try­bu­cji żyw­no­ści orga­nicz­nej, two­rze­niu nowych form pozy­ski­wa­nia ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych oraz pro­wa­dze­niu róż­no­rod­nych pro­jek­tów badaw­czych i edu­ka­cyj­nych. Dzia­ła­nia PIBP kon­cen­tru­ją się obec­nie na roz­bu­do­wie zaple­cza badaw­czo-edu­ka­cyj­ne­go, pro­wa­dze­niu warsz­ta­tów, szko­leń i zajęć prak­tycz­nych dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych oraz reali­za­cji róż­no­rod­nych pro­jek­tów imple­men­tu­ją­cych zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce i na świecie.

Stro­na web: Fun­da­cja Transformacja