Monika Podsiadła

Cuda permakultury Agnieszka Kręglicka — Wysokie Obcasy

Ist­nie­je ogród, w któ­rym tym buj­niej rośnie, im mniej się w nim robi…

To brzmia­ło zbyt pięk­nie, by mogło być praw­dzi­we. Są ogro­dy, w któ­ry­ch nie trze­ba pleć, prze­ko­py­wać, usu­wać resz­tek zwię­dły­ch roślin, skła­do­wać kom­po­stu ani sys­te­ma­tycz­nie zasi­lać. Wszyst­ko się dzie­je z posza­no­wa­niem zasad rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go, ale przy odpusz­cze­niu naj­bar­dziej znoj­ny­ch jego ele­men­tów…
Cały arty­kuł i gale­ria zdjęć na stro­nie Wyso­ki­ch Obca­sów.

podsiadla_kos