Jurtownia

(Pol­ski)

Aktu­al­no­ści z Ogro­du na Pod­le­siu – sezo­no­wej sie­dzi­by szko­ły i ogro­du koope­ra­ty­wy. Na tere­nie sie­dli­sko edu­ka­cyj­ne w trak­cie tworzenia..