Transition Towns

Przemiana wewnętrzna i poszerzanie świadomości moralna percepcja

Kon­spekt wykła­du:
1. Trans­i­tion Towns – prze­mia­na wewnętrz­na
2. Moral­na per­cep­cja – Rudolf Ste­iner
3. Doświad­cze­nia gra­nicz­ne i prze­ży­cia mistycz­ne – Jakub Böh­me i Masa­no­bu Fuku­oka
4. Alan Watts – misty­cy i poczu­cie jed­no­ści z Wszech­świa­tem
5. prak­ty­ki ducho­we: medy­ta­cja, posty, ćwi­cze­nia odde­cho­we, joga, tan­tra…
6. halu­cy­no­ge­ny i sza­ma­nizm
7. głę­bo­kie związ­ki z rośli­na­mi i grzy­ba­mi… rów­nież fau­ną.
8. kościół Aja­Ła­ski


↑ The Secret Life of Plants is a book writ­ten by Peter Tomp­kins and Chri­sto­pher Bird, publi­shed in 1973. It is descri­bed as „a fasci­na­ting acco­unt of the phy­si­cal, emo­tio­nal, and spi­ri­tu­al rela­tions betwe­en plants and man.“ Essen­tial­ly, the sub­ject of the book is the idea that plants may be sen­tient, despi­te the­ir lack of a nervo­us sys­tem and a bra­in…
 It was the basis for this 1979 Docu­men­ta­ry of the same name, with a sound­track espe­cial­ly recor­ded by Ste­vie Won­der.