Warsztaty Projektowania Permakulturowego 2019 w wybranych siedliskach na terenie Polski: Malinówka w lubuskim, Ptasia Dolina na Dolnym Śląsku, Zagroda Ławeczki w Lanckoronie, Gospodarstwo Esterka niedaleko Skierniewic, przedszkole leśno-domowe Na Bosaka pod Poznaniem, gospodarstwo Dobra Ziemia koło Częstochowy, Mącze na Mazurach, Zielona Perspektywa na Roztoczu oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Komentarze

 1. ULGA WOLONTARYJNA 🍀
  W zależ­no­ści od miej­sca oraz ilo­ści uczest­ni­ków prze­wi­du­je­my moż­li­wość otrzy­ma­nia zniż­ki na udział w warsz­ta­tach w zamian za pomoc przy pro­wa­dze­niu.

  Obo­wiąz­ki wolontariuszki/wolontariusza:
  pomoc w przy­go­to­wa­niu prze­strze­ni warsz­ta­to­wej przed i posprzą­ta­nie po wyda­rze­niu.
  porząd­ko­wa­nie prze­strze­ni warsz­ta­to­wej i jadal­nej w trak­cie.
  pomoc w kuch­ni przy goto­wa­niu posił­ków.
  dys­po­zy­cyj­ność w innych kwe­stiach i zada­niach.

  Korzy­ści bycia wolontariuszką/wolontariuszem
  obni­żo­ny koszt udzia­łu w warsz­ta­tach.
  moż­li­wość nauki pro­gra­mu i reali­za­cji warsz­ta­tów „od środ­ka“.

  1. Zgla­szam się jako wolon­ta­riusz­ka na warsz­ta­ty Ester­ka Skier­nie­wi­ce ❤wspa­nia­le zachwy­ca mnie per­ma­kul­tu­ra mam swo­je doświad­cze­nia i eks­pe­ry­ment pro­wa­dzę

 2. RABAT NA NARZĘDZIA W SKLEPIE UPRAWIAJ.PL
  Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki Warsz­ta­tów Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go po wpła­cie zalicz­ki otrzy­ma­ją kupon raba­to­wy 7% zniż­ki na zakup wyso­kiej kla­sy narzę­dzi ogro­do­wych w skle­pie uprawiaj.pl.

 3. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA
  na Eko­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym


  Cena pod­sta­wo­wa warsz­ta­tów wyno­si 560 zł.
  Jeże­li czu­jesz się na siłach, by wes­przeć pro­jekt wie­lo­wy­mia­ro­we­go roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry w naszym kra­ju oraz Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go w szcze­gól­no­ści zachę­ca­my do ceny soli­dar­no­ścio­wej 700 zł.

  W zależ­no­ści od ilo­ści uczest­ni­ków, prze­wi­du­je­my opcję ulgi wolon­ta­ryj­nej w zamian za pomoc przy warsz­ta­tach.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o opła­tę posił­ków oraz noc­le­gów.. 🍀

  Podział przy­cho­dów z warsz­ta­tów: kasę dzie­li­my nastę­pu­ją­co: na pokry­cie ponie­sio­nych kosz­tów, na posił­ki i noc­le­gi 46,42% dosta­je EUL (tj. 260 zł od oso­by), pro­wa­dzą­cy rów­no po 21,42% (tj. 120 zł od oso­by), a pozo­sta­łe 10,74% tra­fia do PermaKultura.Edu za admi­ni­stra­cję wyda­rze­nia ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta w podat­kach 🍀

  Cały dochód PermaKultura.Edu prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej.

Leave a Reply to Ben Lazar - organizator i prowadzący Cancel reply

Sorry, this entry is only available in Polish.