Komentarze

 1. ZRAZY (SZCZEPY)
  (gałąz­ki odmian do zaszczepienia)

  Permakultura.Edu zapew­nia na warsz­ta­ty zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

  Jeże­li chce­cie zaszcze­pić na warsz­ta­tach drzew­ka wła­sny­mi odmia­na­mi, pamię­taj­cie: zra­zy, żeby się przy­ję­ły, muszą być w odpo­wied­nim sta­nie i for­mie, tzn. powin­ny to być pędy jed­no­rocz­ne tzw. wil­ki, oraz powin­ny być pobra­ne z drze­wa zanim ruszą soki, czy­li w sta­nie peł­ne­go zimo­we­go uśpie­nia (moż­na już w stycz­niu), a potem odpo­wied­nio prze­cho­wa­ne (w chłod­nym i ciem­nym miejscu).

  powrót

 2. BHP
  Na warsz­ta­tach pra­cu­je­my bar­dzo ostry­mi narzę­dzia­mi – noże do szcze­pień są jak brzy­twy! Zapi­su­jąc się na warsz­ta­ty nale­ży mieć to na uwa­dze i zabrać ze sobą wygod­ne ręka­wicz­ki ochron­ne (skó­rza­ne).
   Albo moż­na w zamian pro­fi­lak­tycz­nie przy­nieść ze sobą pla­stry (w rol­ce i z gazą) – owi­ja­my nimi i zabez­pie­cza­my pal­ce szcze­gól­nie nara­żo­ne na skaleczenie.

  powrót

 3. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA
  _________________________________
  Cena warsz­ta­tów wyno­si 200 zł.
  W celu rezer­wa­cji miej­sca pro­si­my o zalicz­kę 100 zł (jest to zalicz­ka bez­zwrot­na, płat­na na kon­to poda­ne po zgło­sze­niu). Resz­ta na warsz­ta­tach. Moż­na też wpła­cić z góry całość na konto 🍀

  Podział przy­cho­du:
  • Gospo­da­rze dosta­ją 50 zł od każ­de­go, każ­dej uczetnika/czki na pokry­cie ponie­sio­nych kosz­tów, na posił­ki i co tam jeszcze..
  • 50 zł idzie na mate­riał szkół­kar­ski (zra­zy i podkładki).
  • pozo­sta­łe 100 zł dla pro­wa­dzą­ce­go i PermaKultura.Edu.
  ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta w podatkach 🍀

  Cały dochód PermaKultura.Edu prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej.

  powrót

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

Sorry, this entry is only available in Polish.