Komentarze

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  NA ŻYWO WEBINAR DOSTĘPNY ZA DARMO
  CO NIE ZNACZY ŻE REZYGNUJEMYCENY :)


  WSPARCIEPAKIECIE
  (dostęp­ne od 1 stycz­nia 2019)
  CENA: 100 zł
  (w pakie­cie: nagra­nia wszyst­kich nowych webi­na­rów + pięć Webi­na­rów 2018 + seria wideo Wykła­dów Per­ma­kul­tu­ry – eks­tra mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne posze­rza­ją­ce oma­wia­ną na webi­na­rach tema­ty­kę).


  WSPARCIE JEDNORAZOWE
  (dostęp­ne od 1 stycz­nia 2019)
  CENA: 20 zł
  (nagra­nie webi­na­ru – dostęp­ne po emi­sji oraz
  20 % bonus na peł­ny pakiet )
  .


  Dobro­wol­nym uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom suge­ru­je­my wyku­pie­nie pakie­tu na rzecz wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy krze­wie­nia per­ma­kul­tu­ry :) Zbu­do­wa­ne dzię­ki Wam zabez­pie­cze­nie finan­so­we pozwo­li nam spo­koj­nie zre­ali­zo­wać całe, pię­cio­od­cin­ko­we wyda­rze­nie.

  Oso­by któ­re kupi­ły Ogród Gai albo, i opła­ci­ły udział w zeszło­rocz­nej serii webi­na­rów Kurs permakultury18 otrzy­ma­ją mailo­wo kody raba­to­we :-) (-25% od każ­de­go)


  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

 2. UAKTUALNIENIEDNIASTYCZNIA
  Webi­na­rów praw­do­po­dob­nie tej zimy nie będzie. Na razie nie odwo­łu­je­my – prze­su­wa­my roz­po­czę­cie na póź­niej.. z powo­du prze­dłu­ża­ją­cych się prac nad pod­ręcz­ni­kiem Ogród Gai, któ­ry wła­śnie koń­czy­my (jesz­cze druk + wysył­ka zaku­pio­nych egzem­pla­rzy), potem pla­no­wa­ne tour­nee pro­mo­cyj­ne książ­ki, na któ­re oczy­wi­ście zapra­sza­my (będzie­my ogła­szać na stro­nach i new­slet­te­rze)… A tak­że ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie warsz­ta­ta­mi zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian – trze­ba je będzie uru­cho­mić już koń­cem lute­go, dla­te­go.. Z bra­ku cza­su – za krót­ka ta zima :-) webi­na­ry odbę­dą się w innym ter­mi­nie.. ale się odbę­dą.. temat pozo­sta­je aktu­al­ny, może uda się zor­ga­ni­zo­wać je wio­sną, jeśli pozwo­lą rośli­ny.

  ________
  Wszyst­ko o pod­ręcz­ni­ku Ogród Gai:
  https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

  oraz Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian:
  https://permakultura.edu.pl/warsztaty-szczepienia/

Leave a Reply