Komentarz

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  NA ŻYWO WEBINAR DOSTĘPNY ZA DARMO
  CO NIE ZNACZY ŻE REZYGNUJEMYCENY :)


  WSPARCIEPAKIECIE
  (jesz­cze niedostępne)
  CENA: 100 zł
  (w pakie­cie: nagra­nia wszyst­kich nowych webi­na­rów + pięć Webi­na­rów 2018 + seria wideo Wykła­dów Per­ma­kul­tu­ry – eks­tra mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne posze­rza­ją­ce oma­wia­ną na webi­na­rach tema­ty­kę).


  WSPARCIE JEDNORAZOWE
  (jesz­cze niedostępne)
  CENA: 20 zł
  (nagra­nie webi­na­ru – dostęp­ne po emi­sji oraz
  20 % bonus na peł­ny pakiet )
  .


  Dobro­wol­nym uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom suge­ru­je­my wyku­pie­nie pakie­tu na rzecz wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy krze­wie­nia per­ma­kul­tu­ry :) Zbu­do­wa­ne dzię­ki Wam zabez­pie­cze­nie finan­so­we pozwo­li nam spo­koj­nie zre­ali­zo­wać całe, pię­cio­od­cin­ko­we wydarzenie.

  Oso­by któ­re opła­ci­ły udział w pierw­szej serii webi­na­rów Kurs permakultury18 otrzy­ma­ją mailo­wo kody raba­to­we :-) (-25%)


  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej..

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

Sorry, this entry is only available in Polish.