Komentarze

 1. SZACOWANE KOSZTY WYDANIA 1000 egz.
  (dnia 17 kwiet­nia 2019)

  licen­cja: 5500 zł (2000 AUD)
  tłu­ma­cze­nie: 8000 zł
  kon­sul­ta­cja: 700 zł
  korek­ta: 700 zł
  skład: 1500 zł
  okład­ka: 1500 zł
  druk: 11000 zł

  _____________
  razem: 28 900 zł

 2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki).

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz niżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 60 zł, nale­ży sprze­dać 528 ksią­żek. Jeśli cena była­by niż­sza np. 50 zł, wte­dy ilość egzem­pla­rzy do sprze­da­nia rośnie do 634.. – zwa­żyw­szy „niszo­wość“ śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­żasz nam nie­co poprzecz­kę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 60 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (220 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 90 zł) to nie jest dużo :-)

 3. BONUS DLA GRUPY WSPARCIA WYDAWNICTWA
  Oso­by, któ­re kupi­ły książ­kę Ogród Gai ze wspar­ciem i zna­la­zły się w zacnym gro­nie Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków, otrzy­ma­ją mailem (na adres, jaki został poda­ny przy zama­wia­niu pod­ręcz­ni­ka) kod raba­to­wy war­to­ści 10 zł na zakup Wpro­wa­dze­nia do per­ma­kul­tu­ry jako podzię­kow­nie i zachę­tę do dal­sze­go wspie­ra­nia nasze­go per­ma­kul­tu­ro­we­go wydaw­nic­twa.

 4. SZACOWANE KOSZTY WYDANIA 1000 egz.
  (dnia 3 sierp­nia 2019)

  licen­cja: 5500 zł (2000 AUD)
  tłu­ma­cze­nie: 8000 zł
  kon­sul­ta­cja: 700 zł
  korek­ta: 700 zł
  skład: 1500 zł
  okład­ka: 1500 zł
  druk, okład­ka ze skrzy­deł­ka­mi: 13800 zł

  _____________
  razem: 31 700 zł

Leave a Reply