Komentarz

 1. ZASADY OPŁAT I FINANSOWANIA

  Kurs per­ma­kul­tu­ry jest otwar­ty i moż­na przy­cho­dzić nawet jeśli nie ma się kasy albo uwa­ża, że jest za dro­go.. ale cena suge­ro­wa­na 30 zł zna­czy, że coś wypa­da dać, oczy­wi­ście moż­na dać wię­cej ;) nie­ko­niecz­nie pie­nię­dzy, zapła­ta przyj­mo­wa­na jest rów­nież w for­mie wymia­ny np. na wła­sne, zdro­we prze­two­ry spożywcze :)

  Zachę­cam jed­nak do wpła­ty peł­nej sumy (cały kurs = 7 spo­tkań = 200zł) na star­cie. Oso­by, któ­re wpła­cą peł­ną sumę na star­cie par­ty­cy­pu­ją w zabez­pie­cze­niu finan­so­wym kur­su. Jest to mile widzia­na for­ma spo­łecz­nej ase­ku­ra­cji, tzw. gru­py wspar­cia na wzór rol­ni­cze­go RWS‑u: gru­pa umoż­li­wia zaist­nie­nie wyda­rze­nia i bie­rze w nim udział do koń­ca (na obec­ność osób któ­re wpła­cą moż­na liczyć? :)

  Dla osób, któ­re zde­cy­du­ją się na całość kur­su z góry, po jego ukoń­cze­niu prze­wi­dzia­na jest gra­ty­fi­ka­cja w for­mie dyplo­mu uczest­nic­twa z logo szko­ły i tak dalej :) oraz udo­ku­men­to­wa­nie na stro­nie Permakultura.Edu.PL (co jest lep­sze niż papier, bo moż­na łatwo podlinkować :)

  Cały dochód z kur­su prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej;
   – jed­ną trze­cią sumy dosta­ją miej­sca: szko­ły i ośrod­ki spo­tkań w podzię­ce za współ­pra­cę :) na powyż­sze cele. Swo­ją część dosta­je oczy­wi­ście nasza Rzecz­po­spo­li­ta w podatkach.

Leave a Reply