Komentarz

  1. pod­da­sze nie jest jesz­cze wykoń­czo­ne – brak ocie­ple­nia i jed­nej ze ścian szczy­to­wych, ale latem lubi­my spę­dzać czas pod dachem, zwłasz­cza, gdy pada deszcz.. mamy tro­chę cza­su – szy­ku­je­my Zagro­dę na przy­ję­cie Gości warsztatwych

Leave a Reply