Komentarz

  1. ZABAWA KEYLINE DESIGN
    OPCJONALNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA P’17

    W mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design (pro­jek­to­wa­niu zgod­ne­go z pro­fi­lem) w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy – na zdję­ciu powy­żej Richard Per­kins tam wła­śnie :) Wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji. Poni­żej David Holm­gren i pięk­ny model systemu.

Leave a Reply