FAQ Pytania i odpowiedzi

1. Czy pro­po­no­wa­ny przez per­ma­kul­tu­rę eko­lo­gicz­ny spo­sób upra­wy zie­mi jest w sta­nie wyży­wić rosną­cą popu­la­cję?

2. Jaki jest sto­su­nek per­ma­kul­tu­ry do tech­no­lo­gii i jej roz­wo­ju?

Dodaj komentarz