Farma Czerniec koło Pruszcza Gdańskiego

Far­ma Czer­niec to gospo­dar­stwo w począt­ko­wej fazie two­rze­nia per­ma­kul­tu­ry i osa­dy współ­miesz­kań­ców o podob­nym spoj­rze­niu na życie i natu­rę. Wraz z ludź­mi miesz­ka­ją tu konie, kozy, psz­czo­ły, koty i psy oraz wszyst­kie dzi­ko żyją­ce zwie­rzę­ta, któ­re znaj­du­ją dla sie­bie miej­sce do życia. Na far­mie moż­na już podej­rzeć i wypró­bo­wać per­ma­kul­tu­ro­we prak­ty­ki w posta­ci nasa­dzeń drzew śród­pol­nych, wynie­sio­nych grzą­dek oraz ogród bez kopa­nia, hugel­kul­tur, upra­wę grzy­bów jadal­nych na pniach drzew. I kompostowniki.

stro­na FB Per­ma­kul­tu­ra Far­ma Czerniec

14–17 września’17 na Far­mie Czer­niec odby­ły się Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go. Poni­żej warun­ki miejscowe.

NOCLEGI: Noc­le­gi w domu były trud­ne, na pod­ło­dze w sali wykła­do­wej (pija­ma par­ty), na kari­ma­tach w śpi­wo­rach i razem z psami :) 

ŻYWIENIE: Wege­ta­riań­skie, w mia­rę lokal­ne z tar­gu w Pursz­czu; pro­ste ale dobre, pysz­ny miej­sco­wy kosi ser, z hodow­li Ewy :) 

PROGRAM: Uda­ło się zre­ali­zo­wać wszyst­kie głów­ne punk­ty pro­gra­mu (jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów) z kil­ko­ma nie­do­cią­gnię­cia­mi, ale za to z cie­ka­wym roz­sze­rze­niem… Na warsz­ta­tach w Czerń­cu mie­li­śmy do czy­nie­nia z koń­mi i koza­mi, moż­na było rów­nież spró­bo­wać warze­nia dobre­go sera :)

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY :)    WIECEJ INFO

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW warsz­ta­tów na Far­mie Czer­niec (pod­kre­śle­nie zna­czy ukoń­cze­nie warsz­ta­tów i świa­dec­two z zie­lo­nym paskiem :)

  1. Mar­ta Przestrzelska
  2. Maciej Dyżew­ski
  3. Damian War­szaw­ski
  4. Witold Dwo­rak
  5. Agniesz­ka Landowska-Franckiewicz
  6. Agniesz­ka Szymkowiak
  7. Anna Cemel­jić
  8. Andrzej Toma­sze­wicz *
  9. Mar­ta Łukom­ska *
  10. Iwo­na Bał­dy­ga *
  11. Mag­da Mucha *
  12. Mag­da­le­na Grabala
  13. Agniesz­ka Tama
  14. Alek­san­dra Harazin

WARSZTATY W CZERŃCU W POSTACH Fb
↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..↓ Mapa z pinez­ką na far­mie Czerniec :)


Leave a Reply