Festiwal Owoców i Warzyw Świata oraz Festiwal Słoików Świata 25–27 września, Warszawa

Zapra­sza­my na Festi­wal Owo­ców i Warzyw Świa­ta, Festi­wal Sło­ików Świa­ta oraz odwie­dze­nia otwar­te­go już Muzeum Sło­ików Świa­ta; pią­tek – nie­dzie­la, 25–27 wrze­śnia br; Muzeum Tech­ni­ki i Prze­my­słu, pl. Defi­lad 1, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, Warszawa

Pod­czas tych festi­wa­li kła­dzie­my akcent na war­to­ści edu­ka­cyj­ne, zwłasz­cza w pierw­szym dniu, tj. w pią­tek, 25 wrze­śnia 2015 r. zapra­sza­jąc dzie­ci i mło­dzież. Labo­ra­to­ria owo­ców i warzyw i sło­ików będą infor­mo­wać, uczyć i poka­zy­wać, na czym pole­ga zdro­wa żyw­ność i jak moż­na dbać o wła­sne zdro­wie dzię­ki bogac­twu owo­ców i warzyw. Będą poka­zy goto­wa­nia powi­deł z bura­ków cukro­wych oraz śli­wek, poka­zy paste­ry­za­cji i mary­no­wa­nia, kisze­nia kapu­sty, pro­bio­ty­ka ze sło­ika, huta szkła oraz licz­ne kon­kur­sy. Każ­dy z wystaw­ców będzie prak­tycz­nie two­rzył swo­iste labo­ra­to­rium owo­co­wo – warzyw­ne, pod­czas któ­re­go zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne war­to­ści odżyw­cze i wita­mi­ny w owo­cach i warzy­wach zawar­te. Jest to rów­nież oka­zja do zna­ko­mi­tej nauki i zaba­wy dla wszyst­kich. Poprzez pro­po­no­wa­ne poka­zy i labo­ra­to­ria spoj­rzy­my ina­czej na natu­ral­ne śro­do­wi­sko, w któ­rym żyje­my, tym bar­dziej, że od dzi­siej­szych dzia­łań zale­żą warun­ki, któ­re będą mia­ły wpływ na życie spo­łe­czeń­stwa za lat kil­ka­na­ście, kil­ka­dzie­siąt i dla następ­nych pokoleń.

WARUNKI WSTĘPU czy­taj na stro­nie FESTIWALI.

Leave a Reply