Folwark Poganty Agnieszka Czapi Trzepizur, Giżycko

Razem z rodzi­ną jeste­śmy pra­cow­ni­ka­mi – gospo­da­rza­mi Fol­war­ku. Miesz­ka­my tu, dba­my o prze­strzeń, budyn­ki, zie­mię i zwie­rzę­ta. Staż mamy nie­dłu­gi, zdą­ży­li­śmy jed­nak przy­jąć na świat 4 kóz­ki. To nasz pierw­szy sezon w ogro­dzie, jesie­nią zdą­ży­li­śmy przy­go­to­wać część ogro­du per­ma­kul­tu­ro­wo. Mamy nadzie­ję, że zie­mia odwdzię­czy nam tę miłość, bo od zwie­rząt już dosta­li­śmy jej mnóstwo.

Stro­na web: https://ziemiomoc.blogspot.com/

Leave a Reply