Komentarz

  1. to jest połu­dnio­wa ścia­na, przed nią były by grząd­ki, grząd­ki unie­sio­ne, mate­riał na mur­ku (leży w koło mnó­stwo kamie­ni), gle­ba znaj­dzie się chy­ba pod dostat­kiem pod drzewami…

Leave a Reply