gospodarstwo Fohat

jed­na ze star­szych odmian wino­gron Schuy­ler, bar­dzo słod­ka o śred­niej wiel­ko­ści owo­cach, wytrzy­mu­ją­cych naj­dłu­żej na krza­kach – do pierwszych
przymrozków.

Leave a Reply