gospodarstwo Fohat

Z pozo­ru te pomi­do­ry mogą wyglą­dać na nie­doj­rza­łe czer­wo­ne. nic bar­dziej myl­ne­go! One są doj­rza­łe i są naszy­mi ulu­bień­ca­mi. To odmia­na Copia, jest z gru­py pomi­do­rów wie­lo­ko­lo­ro­wych. Zwłasz­cza od spodu ma pra­wie czer­wo­ne prę­gi, zbie­ga­ją­ce się w środ­ku. Po ukro­je­niu pozio­mo pla­stra wyglą­da to obłędnie!!!
Smak też jest bar­dzo dobry! Owo­ce dorod­ne, osią­ga­ją 250–400 g.

Leave a Reply