Gramy Wodzie rusza Fala Dobrych Wibracji!!

Zasta­na­wia­cie się co ma wspól­ne­go Gra­nie Wodzie z per­ma­kul­tu­rą? wspól­ne­go ma wie­le, znacz­nie wię­cej niż budo­wa kom­po­stow­ni­ka :) bo akcja gra­nia wodzie jest nakie­ro­wa­na na kon­so­li­da­cję spo­łecz­no­ści, dania jej, nam, two­rzą­cym ją oso­bom cze­goś, co będzie nas łączyć na wyż­szym pozio­mie niż prze­twa­rza­nie odpa­dów orga­nicz­nych czy upra­wa zdro­we­go ogród­ka..  1)↓

Każ­da spo­łecz­ność potrze­bu­je cere­mo­nii, obrzę­dów i rytu­ałów. Wie­my to z badań kul­tur: antro­po­lo­gii, socjo­lo­gii; psy­cho­lo­gia też daje spo­ro wie­dzy.. 2)↓ a z naszych doświad­czeń i obser­wa­cji może­my wycią­gnąć wnio­sek, że w tej chwi­li w Pol­sce i na świe­cie potrzeb­na jest WSPÓŁDZIAŁAJĄCA SPOŁECZNOŚĆ osób dzie­lą­cych się wie­dzą, umie­jęt­no­ścia­mi, pra­cą i zyskiem. Taka spo­łecz­ność powin­na być praw­dzi­wie DEMOKRATYCZNA, NIEHIERARCHICZNATRANSPARENTNA.. jak czy­sta woda :)
Zdro­wa spo­łecz­ność, któ­rej two­rze­niem wła­śnie się zaj­mu­je­my (patrz webi­na­ro­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ryWarsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma są rów­nież po to by kon­so­li­do­wać) potrze­bu­je CELEBRACJI, ŚWIĘTOWANIA I RYTUAŁÓW! (Dra­gon Dre­aming). Gra­nie Wodzie jest naszą pro­po­zy­cją, poni­żej lista zalet :) 

ZALETY GRANIA WODZIE (jako per­ma ceremonii)
1/ nie­pod­wa­żal­ne zna­cze­nie Wody w per­ma­kul­tu­rze.. woda to pod­sta­wo­wy ele­ment ukła­dan­ki eko­sys­te­mu, bez wody nic nie uro­śnie :) ponad­to sami jeste­śmy w więk­szo­ści z wody więc tym bar­dziej. Pięk­ną pod­sta­wą filo­zo­ficz­ną jest tutaj kon­cep­cja wody jako arche pre­so­kra­ty­ka Talesa)

2/ dostęp­ność wody (raczej nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu zna­leźć wodę, któ­rej chce­my zagrać. Może być kra­no­wa albo w butel­ce.. Może­my na koniec wlać ją gdzie­kol­wiek, nawet do sys­te­mu kana­li­za­cji.. też będzie dzia­łać i to tam, gdzie jest więk­sza potrze­ba, poza tym może waż­niej­sze – dzię­ki wodzie w sys­te­mie „naczy­nia połą­czo­ne­go” mamy glo­bal­ny zasięg!

3/ gra­nie (żywa muzy­ka) – chy­ba nie trze­ba prze­ko­ny­wać jak bar­dzo waż­na jest dla duszy i dla spo­łecz­no­ści. Muzy­ka jest nie­odzow­na w każ­dej cele­bra­cji, dzię­ki niej moż­na uświet­nić a nawet zbu­do­wać od pod­staw pięk­ne wyda­rze­nie: kon­cert gra­nia wodzie :) ponad­to, jeśli hipo­te­zy „wyklę­tych naukow­ców” o czwar­tym sta­nie sku­pie­nia i pamię­ci wody oka­żą się wkrót­ce obo­wią­zu­ją­cą teo­rią? Pomóż­my oba­lić sta­ry para­dyg­mat i uczcij­my Żywą Zie­mię. niech Woda będzie nośni­kiem inten­cji eko­sys­te­mo­we­go współ­ży­cia i współ­ist­nie­nia na naszej planecie.

4/ kon­takt z Natu­rą (zakła­da­my że gra­my wodzie gdzieś nad rze­ką, jezio­rem, morzem albo źró­deł­kiem w uro­czym miej­scu, towa­rzy­stwie roślin i zwie­rząt.. Czuj­my Zie­mię w miej­scu Gai – przy­wo­łu­ję pro­mo­wa­ną przez nas kon­cep­cję Ani­ma­te Earth „Reani­mo­wa­nia Zie­mi” (Oży­wia­nia, Przy­wra­ca­nia jej Ducha) wyło­żo­ną w tłu­ma­czo­nej przez nas zespo­ło­wo książ­ce Ste­pha­na Hardinga.

…i niech gra­nie wodzie pozo­sta­nie świec­kim, poza­re­li­gij­nym rytu­ałem, żad­na sek­ta, żaden kościół, a jeśli patrzy­my przez ten pry­zmat to Gra­nie Wodzie widzi­my raczej w wie­lo­barw­nym spek­trum ani­mi­zmu – świa­ta, natu­ry, roślin jak też pod­sta­wo­wych ele­men­tów, żywych, posia­da­ją­cych duszę – ani­mę pier­wiast­ków (Ani­ma­te Earth).

Na gra­nie wodzie chy­ba wszy­scy może­my się zgo­dzić i gdzie­kol­wiek to będzie, dobrze poczuć się na wyda­rze­niu. Tak, czy nie?

Ben Lazar – inicjator :)

Wię­cej o akcji Gra­my Wodzie na wyda­rze­niu Fb
gdzie rów­nież moż­na do nas dołączyć._______________

skró­co­ny link na wyda­rze­nie Fb (do udo­stęp­nia­nia) http://bit.ly/GramyWodzie

Refe­ren­ces
1 warzy­wa oczy­wi­ście zaj­mu­ją istot­ne miej­sce na sto­le pod­czas wspól­nych, cele­bro­wa­nych posił­ków. Nie­ste­ty ze wzglę­du na rodza­je die­ty może dojść do nie­zgo­dy.. dla­te­go woda nada­je się lepiej na cele­bra­cyj­ne spoiwo
2 patrz: Jared Dia­mond The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Societies?

Leave a Reply