Groszek i maki

Mały eks­pe­ry­ment – gro­szek w towa­rzy­stwie maków. Maki ścią­gnę­ły do sie­bie wszyst­kie mszy­ce, pozo­sta­wia­jąc gro­szek nietknięty. 

Leave a Reply