grządka KeyHole (dziurka od klucza)

grząd­ka Key­Ho­le i spi­ra­la ziołowa

Na pierw­szym pla­nie tego zdję­cia widzi­cie pięk­ną spi­ra­lę zio­ło­wą z sadzaw­ką.. Spi­ra­la zakrę­co­na po austra­lij­sku na cześć pre­kur­so­ra per­ma­kul­tu­ry Bil­la Mol­li­so­na :) ..spi­ra­la zio­ło­wa będzie tema­tem następ­ne­go posta pro­mu­ją­ce­go pod­ręcz­nik „Ogród Gai”, tym­cza­sem zwróć­cie uwa­gę na uchwy­co­ny tutaj w trak­cie budo­wy kolej­ny krąg. Jest to cie­ka­we roz­wią­za­nie ogro­do­we tzw. „grząd­ka na dziur­ki od klu­cza” – roz­wią­za­nie mają­ce na celu zaosz­czę­dze­nie tere­nu pod koniecz­ne mię­dzy upra­wa­mi chod­nicz­ki.. Jak pięk­nie wyli­czył Toby Hemen­way (autor pod­ręcz­ni­ka „Gaia­’s Gar­den – Ogród Gai”) takie roz­wią­za­nie jest naj­ko­rzyst­niej­sze ze wzglę­du na sto­su­nek powierzch­ni upraw­nej grzą­dek do ście­żek.. Zasta­na­wia­cie się dla­cze­go to takie waż­ne? W pro­po­no­wa­nej nie­in­wa­zyj­nej upra­wie nie dep­cze­my po grząd­kach, by nie ubi­jać gle­by i nie zadep­ty­wać żyją­cych w niej mikro­or­ga­ni­zmów i nie psuć natu­ral­nej reten­cji – to nie­zwy­kle istot­ny ele­ment ukła­dan­ki per­ma­kul­tu­ro­we­go ogro­du.. Jeśli chcesz widzieć na ten temat wię­cej, zachę­ca­my do kup­na pod­ręcz­ni­ka „Ogród Gai” nad któ­rym już pra­cu­je­my.. Zgod­nie z pla­nem książ­ka uka­że się na począt­ku roku 19-go. Jest już dostęp­na w przed­sprze­da­ży.. Zachę­ca­my do kup­na i wspar­cia pro­jek­tu roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Dołącz do gro­na Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :)
_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

Leave a Reply