grządka KeyHole (dziurka od klucza)

pro­jekt Rebel Garden

..a tutaj mamy pięk­ny pro­jekt, jaki powstał nie­daw­no pod­czas warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go w Rebel Gar­den w Brze­zin­kach. Jest to pro­jekt cał­kiem świe­ży, cze­ka­my na reali­za­cję :) Jak widać wyraź­nie w pro­jekt zosta­ły wry­so­wa­ne grząd­ki w sys­te­mie „na dziur­kę od klu­cza” (key­ho­le bed sys­tem). Jest to roz­wią­za­nie dobre po pierw­sze z powo­du opty­ma­li­za­cji zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­ni (jak już wspo­mnia­no mini­mal­na ilość chod­nicz­ków w sto­sun­ku do powierzch­ni upraw­nej), spraw­dza się zwłasz­cza w małych przy­do­mo­wych ogród­kach, gdzie nie­wąt­pli­wą dru­gą zale­tą jest este­tycz­ne zakręcenie :)
W per­ma­kul­tu­ro­wych roz­wią­za­niach odcho­dzi­my od linii pro­stych, bawi­my się w krzy­we jakie pod­po­wia­da nam Natu­ra, a jeśli mamy mało miej­sca zakła­da­my grząd­ki „na dziur­kę od klu­cza” (key­ho­le bed).. Wię­cej o pro­jek­to­wa­niu przy­do­mo­we­go ogro­du, o reten­cji, wodzie i rośli­nach na wsi i w mie­ście znaj­dzie­cie w pla­no­wa­nym pod­ręcz­ni­ku Toby Heman­waya „Ogród Gai” któ­ry wkrót­ce uka­że się po polsku :)
Zachę­ca­my do wspar­cia pro­jek­tu, bo jest on reali­zo­wa­ny spo­łecz­no­ścio­wo w mode­lu przed­sprze­da­ży. Chcesz pomóc w roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce? Kup książkę..

_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/

____
link na Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma w Brze­zin­kach: https://permakultura.edu.pl/warsztaty-permakultury-w-brzezinkach/

Leave a Reply