grządka KeyHole (dziurka od klucza)

poje­dyn­cza dziurka

Poje­dyn­cza grząd­ka „na dziur­kę od klu­cza”.. Wej­ście do środ­ka umoż­li­wia swo­bod­ny obrót i się­gnię­cie po okrę­gu do wewnętrz­ne­go rzę­du roślin – środ­ka grząd­ki – waż­ne dla nie­udep­ty­wa­nia gle­by.. Obsa­dza­nie dowol­ne albo z zasa­da­mi dobro­są­siedz­twa roślin – wię­cej na ten temat w pod­ręcz­ni­ku „Ogród Gai” (skąd pocho­dzi grafika).
Książ­ka po pol­sku będzie dostęp­na na począt­ku przy­szłe­go roku 19. Już dostęp­na w przed­sprze­da­ży – zachę­ca­my do kup­na (dwie opcje ceno­we). Przed­sprze­daż ma sfi­nan­so­wać wydanie.. 

_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/

Leave a Reply