grządka KeyHole (dziurka od klucza)

man­da­la na dziur­kę od klucza

Grząd­ki „na dziur­kę od klu­cza” moż­na ukła­dać w este­tycz­ne wzo­ry.. Tutaj pro­po­no­wa­na przez auto­ra pod­ręcz­ni­ka Toby Hemen­waya ład­na i sym­bo­licz­na man­da­la. Wię­cej inspi­ra­cji i pomy­słów i porad znaj­dzie­cie w książ­ce, do któ­rej zachęcamy :)
_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/

Leave a Reply