Okładka amerykańskiego oryginału

okład­ka oryginału

Okład­ka ame­ry­kań­skie­go dru­gie­go wyda­nia, któ­re jest pod­sta­wą nasze­go tłu­ma­cze­nia – pro­fe­sjo­nal­ne­go z kom­pe­tent­ną redak­cją :) Tym­cza­sem pra­cu­je­my nad okład­ką: będą przy­go­to­wa­ne dwie wer­sje: pierw­sza na bazie ory­gi­na­łu, a dru­ga ryso­wa­ny na moty­wie roślin­nym.. Obie wer­sje zosta­ną wrzu­co­ne jako kolej­ny post pro­mu­ją­cy wyda­nie książ­ki i poda­ne gło­so­wa­niu :) Ta któ­ra wygra son­daż, zosta­nie okład­ką naszej pol­skiej wer­sji :) Podo­ba się pomysł?
Chcesz pomóc w wyda­niu książ­ki i w roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce? Ten pod­ręcz­nik jest po to, by udo­stęp­nić wie­dzę na temat pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, zwłasz­cza w małej, przy­do­mo­wej skali..

_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/