info

Stro­na niniej­sza jest zacząt­kiem por­ta­lu inter­ne­to­we­go poświę­co­ne­go per­ma­kul­tu­rze (kul­tu­rze trwa­łej) w sze­ro­kim rozu­mie­niu.

Pro­jekt zakła­da zebra­nie w jed­nym miej­scu w necie (pod tym adre­sem) wszel­kich infor­ma­cji jakie dostęp­ne są na temat per­ma­kul­tu­ry po pol­sku: recen­zje ksią­żek, lin­ki na inne „per­ma“ stro­ny, pre­zen­ta­cje miejsc i ludzi zaj­mu­ją­cych się per­ma­kul­tu­rą – coś cze­go do tej pory nie ma i cze­go moim zda­niem bra­ku­je – przej­rzy­ste­go przed­sta­wie­nia idei sto­ją­cej za per­ma­kul­tu­rą, teo­rii i oczy­wi­ście prak­ty­ki…
 Por­tal doce­lo­wo to baza wie­dzy, przede wszyst­kim z funk­cją edu­ka­cyj­ną, w for­mie hiper­tek­stu; jego two­rze­nie w przy­szło­ści (jeśli przyj­mie się zdro­wo, zacznie rosnąć i kwit­nąć :-) ma zostać uwol­nio­ne na zasa­dach wiki).
 Zachę­cam, mile widzia­ne dobre tek­sty, tłu­ma­cze­nia kla­sy­ków: Bil­la Mol­li­so­na, Davi­da Holm­gre­na, Masa­no­bu Fuku­oki, Rudol­fa Ste­ine­ra i innych – nie­ko­niecz­nie całe tek­sty; cie­ka­we frag­men­ty mają nie­raz więk­sze oddzia­ły­wa­nie.
 Do dzie­ła…

Ben A. Lazar, 16.07.15

Komentarze

  1. dzi­siaj pod­czas spa­ce­ru po moko­tow­skich dział­kach Obroń­ców Poko­ju poja­wił się pomysł utwo­rze­nia w ramach por­ta­lu forum dla gło­su ewen­tu­al­nej spo­łecz­no­ści ludzi inte­re­su­ją­cych się tema­tem i ich czyn­ne­go udzia­łu w roz­wo­ju zdro­wej idei zmia­ny świa­ta począw­szy od sie­bie :-) pozdra­wiam

  2. Wczo­raj do permakultura.edu.pl dołą­czył Woj­ciech Gór­ny… Oprócz wie­dzy mery­to­rycz­nej wno­si ze sobą na stro­nę per­ma­kul­tu­ro­we forum. Super. Niech per­ma­kul­tu­ra w Pol­sce się roz­wi­ja. RAZEM mamy więk­szy zasięg :-) Ty też możesz…

  3. Wczo­raj do redak­cji dołą­czy­ła Daria Kraw­czyk-Borys, spe­cja­list­ka od alter­na­tyw­nej edu­ka­cji… Daria koor­dy­no­wać będzie nasze „wysił­ki“ edu­ka­cyj­ne -.-
    …wyglą­da na to, że jeste­śmy w kom­ple­cie do budo­wy zrów­no­wa­żo­nej struk­tu­ry :-) nie zna­czy to, że nie ma już miej­sca. Nadal zachę­ca­my do wej­ścia na pokład naszej arki – plat­for­my (czy tra­twy) per­ma­kul­tu­ry.

Odpowiedz na „Ben LazarAnuluj pisanie odpowiedzi