Info PermaKultura.Edu.PL


REDAKCJA:
Ben Lazar
wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, pro­jek­tant eko­sys­te­mo­wych sie­dlisk i spo­łecz­no­ści, admin stro­ny. wię­cej patrz bio.

KONSULTACJA:
Woj­ciech Gór­ny
ich­tio­log, infor­ma­tyk, absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go; stro­na na fb: Pro­jek­to­wa­nie Per­ma­kul­tu­ro­we,
oraz permisie.pl, wię­cej patrz: bio.

WSPÓŁPRACA:
Joan­na Boj­czew­ska
absol­went­ka Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go EUL, ini­cja­tor­ka Eko­po­let­ka, nauczy­ciel­ka w pra­cow­ni agro­eko­lo­gii Osa­dy Twór­ców 2018; współ­za­ło­ży­ciel­ka i ani­ma­tor­ka Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz bio.


PERMAKULTURA.EDU.PL
posia­da zare­je­stro­wa­ną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­no-wydaw­ni­czą
numer NIP: 548−213−42−55
numer REGON: 367676115
adres: 43–450 Ustroń, ul. Marii Konop­nic­kiej 19A/2
ema­il: kontakt@permakultura.edu.pl