Info PermaKultura.Edu.PL


REDAKCJA:
Ben Lazar
wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, pro­jek­tant eko­sys­te­mo­wych sie­dlisk i spo­łecz­no­ści, admin stro­ny. wię­cej patrz pro­fil.


KONSULTACJA:
Woj­ciech Górny
ich­tio­log, infor­ma­tyk, absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go; stro­na na fb: Pro­jek­to­wa­nie Per­ma­kul­tu­ro­we oraz permisie.pl, wię­cej patrz: bio.PERMAKULTURA.EDU.PL
posia­da zare­je­stro­wa­ną dzia­łal­ność edukacyjno-wydawniczą
numer NIP: 548−213−42−55
numer REGON: 367676115
adres: 43–430 Kiczy­ce, ul. Świer­ko­wa 1020/1 [Ogród na Podlesiu]
ema­il: kontakt@permakultura.edu.pl

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL