Jabłonkowy Gaj Jabłonka Ecovillage Collective

W gospo­dar­stwie Jabłon­ko­wy Gaj (Jabłon­ka Eco­vil­la­ge Col­lec­ti­ve) w Jabłon­ce na Pod­kar­pa­ciu w dniach 29–31 sierpnia’17 odby­ły się (Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go).

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW warsz­ta­tów w Jabłon­ko­wym Gaju (pod­kre­śle­nie zna­czy ukoń­cze­nie warsz­ta­tów i świa­dec­two z zie­lo­nym paskiem :)

  1. Woj­ciech Nowak
  2. Ali­cja Gruszka-Nowak
  3. Hubert Zdu­nek
  4. Anna Przy­by­szew­ska
  5. Piotr Rogow­ski
  6. Piotr Hus
  7. Alek­san­dra Słowińska
  8. Jaro­sław Stadnik

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY :)    WIECEJ INFO


WARSZTATY W JABŁONCE W POSTACH Fb↓ Mapa z pinez­ką w Jabłon­ko­wym Gaju :)↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..


Leave a Reply