Juki

Juki karo­liń­skie rosną w naj­bar­dziej sło­necz­nej i suchej czę­ści ogro­du, w towa­rzy­stwie roj­ni­ków, któ­re powo­li zapeł­nia­ją prze­strzeń pomię­dzy, a dodat­ko­wo samo­siej­ki ostróż­ki i inne wędru­ją­ce kwiecia :).

Leave a Reply