info

Zespół permakultura.edu.pl


Ben Lazar
admin stro­ny, red. nacz. wię­cej bio.

Aga­ta Kaźmierczak
redak­tor­ka, Wol­na Edukacja

Łukasz Pod­gór­ski
redak­tor, Wol­na Edukacja


KONSULTANCI:
Woj­ciech Górny
ich­tio­log, infor­ma­tyk, absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go; stro­na na fb: Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa,
oraz permisie.pl, wię­cej patrz: bio pod zakład­ką ludzie permakultury.

Daria Kraw­czyk-Borys
psy­cho­log, pre­zes Fun­da­cji Roz­wo­ju Edu­ka­cji i Komu­ni­ka­cji „Łącz­nik”, spe­cja­list­ka od alter­na­tyw­nej edu­ka­cji, stro­na DarJa.tv; wię­cej patrz bio pod zakład­ką ludzie permakultury.

Jaro­sław Dubiel
pre­zes Fun­da­cji Wol­ność i Pokój; przed­sta­wi­ciel na Euro­pę Środ­ko­wa Earth Hands And Houses; eks­pert natu­ral­ne­go budow­nic­twa; pro­wa­dzi warsz­ta­ty budow­la­ne i kur­sy survi­wa­lo­we: Dżun­gla cywi­li­za­cji – jak prze­trwać w tok­sycz­nym śro­do­wi­sku.
e‑mail: jaremadubiel@tlen.pl; tel: +48 504 340 261


WSPÓŁTWÓRCY:
Chcesz do nas dołą­czyć? Inte­re­su­je Cię per­ma­kul­tu­ra, masz coś cie­ka­we­go do powie­dze­nia na ten temat? Pro­si­my o kon­takt.


Założenia wstępne z roku ’15

Stro­na niniej­sza jest zacząt­kiem por­ta­lu inter­ne­to­we­go poświę­co­ne­go per­ma­kul­tu­rze (kul­tu­rze trwa­łej) w sze­ro­kim rozumieniu.

Pro­jekt zakła­da zebra­nie w jed­nym miej­scu w necie (pod tym adre­sem) wszel­kich infor­ma­cji jakie dostęp­ne są na temat per­ma­kul­tu­ry po pol­sku: recen­zje ksią­żek, lin­ki na inne „per­ma” stro­ny, pre­zen­ta­cje miejsc i ludzi zaj­mu­ją­cych się per­ma­kul­tu­rą – coś cze­go do tej pory nie ma i cze­go moim zda­niem bra­ku­je – przej­rzy­ste­go przed­sta­wie­nia idei sto­ją­cej za per­ma­kul­tu­rą, teo­rii i oczy­wi­ście praktyki…
 Por­tal doce­lo­wo to baza wie­dzy, przede wszyst­kim z funk­cją edu­ka­cyj­ną, w for­mie hiper­tek­stu; jego two­rze­nie w przy­szło­ści (jeśli przyj­mie się zdro­wo, zacznie rosnąć i kwit­nąć :-) ma zostać uwol­nio­ne na zasa­dach wiki).
 Zachę­cam, mile widzia­ne dobre tek­sty, tłu­ma­cze­nia kla­sy­ków: Bil­la Mol­li­so­na, Davi­da Holm­gre­na, Masa­no­bu Fuku­oki, Rudol­fa Ste­ine­ra i innych – nie­ko­niecz­nie całe tek­sty; cie­ka­we frag­men­ty mają nie­raz więk­sze oddziaływanie.
 Do dzieła…

Ben A. Lazar, 16.07.15