Ludzie permakultury

Joanna Szulc

Uro­dzo­na i wycho­wa­na na gospo­dar­stwie rol­no-hodow­la­nym w Wielkopolsce.
 Znacz­ną część życia spę­dzi­łam w nie­miec­kiej Kolo­nii gdzie stu­dio­wa­łam, aktyw­nie dzia­ła­łam w ruchu wegań­skim Vega­ne Power­frau­en e. V i pie­lę­gno­wa­łam moją fascy­na­cję przy­ro­dą w Carls Gar­ten.
 Moja przy­go­da z per­ma­kul­tu­rą zaczę­ła się dopie­ro w 2015 roku w Uru­gwa­ju gdzie spę­dzi­łam kil­ka mie­się­cy na 60 ha gospo­dar­stwie samowystarczalnym.
 Po tej przy­go­dzie jesz­cze raz zanio­sło mnie do mia­sta, aby za chwi­lę budo­wać ze sło­my i kopać doły pod „hüge­kul­tu­ry” w moich rodzin­nych stronach.
 Od 2018 współ­two­rzę prze­strzeń Sere­ni­ty-Agu­ata­var na hisz­pań­skiej wyspie kana­ryj­skiej i dążę do samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej, w czym poma­ga mi wegań­ska die­ta i kli­mat wyspy wiecz­nej wiosny.
 2020 Kurs PDC Autar­ca Matri­cul­tu­ra La Palma

kon­takt: jowa8905@gmail.com

Kamila Pawelska

Natu­rą inte­re­su­ję się od zawsze, a per­ma­kul­tu­rą kon­kret­niej od trzech lat, od kie­dy z Wro­cła­wia wypro­wa­dzi­łam się na wieś.
 W swo­im sie­dli­sku two­rzę ogród sta­ra­jąc się aby nie szko­dzić zie­mi a uczyć się od niej.
 Zre­zy­gno­wa­łam z prze­ko­py­wa­nia gle­by. Warzy­wa upra­wiam na pod­nie­sio­nych grzę­dach sto­su­jąc zasa­dy dobre­go sąsiedztwa.
 Nie uży­wam środ­ków ochro­ny roślin ani nawo­zów sztucz­nych. Dużo eks­pe­ry­men­tu­ję np. z hodow­lą grzy­bów, daw­ny­mi odmia­na­mi warzyw, nie­co­dzien­ny­mi spo­so­ba­mi upraw.
 Wie­dzy szu­kam w sie­ci, książ­kach i od ludzi, któ­rzy mają podob­ne pasje. Dużą inspi­ra­cją są dla mnie podróże.
Inte­re­su­je mnie samo­dziel­ne wytwa­rza­nie żyw­no­ści a ogród sta­no­wi naj­lep­sze źró­dło natu­ral­ne­go poży­wie­nia, któ­re jest w zasię­gu ręki.
 Z wykształ­ce­nia jestem mikro­bio­lo­giem żyw­no­ści, co czę­sto poma­ga przy prze­twa­rza­niu produktów.
 Swo­ją pasją do się­ga­nia po to co natu­ral­ne sta­ram się zara­zić rodzinę,przyjaciół i zna­jo­mych orga­ni­zu­jąc np. warsz­ta­ty kisze­nia kapu­sty czy pro­duk­cji soku.

Joanna Bilska

Jestem ogrod­ni­kiem z pasji, od kil­ku lat upra­wiam ogró­dek dział­ko­wy w Siech­ni­cach pod Wro­cła­wiem. Z wykształ­ce­nia dzien­ni­kar­ka, wyko­ny­wa­ny na co dzień zawód to kie­row­nik pro­jek­tu w dużej fir­mie. Zafa­scy­no­wa­na ideą per­ma­kul­tu­ry, od jesie­ni 2015 sta­ram się sto­so­wać jej zało­że­nia na swo­jej dział­ce. Zaczę­łam od nie prze­ko­py­wa­nia i ściół­ko­wa­nia, jed­no­cze­śnie zgłę­bia­jąc teo­rię – czy­ta­jąc publi­ka­cje, blo­gi, oglą­da­jąc zapi­sy spo­tkań i fil­my, spo­ty­ka­jąc się z ludź­mi o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach i zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem per­ma­kul­tu­ry. Eks­pe­ry­men­tu­ję z róż­ny­mi spo­so­ba­mi poma­ga­nia zie­mi w odzy­ska­niu jej natu­ral­ne­go, zdro­we­go sta­nu, z wyko­rzy­sta­niem w ogro­dzie róż­nych roślin i natu­ral­nych mate­ria­łów, jed­no­cze­śnie z fascy­na­cją obser­wu­jąc swo­bod­ne wędrów­ki roślin po pra­wie 300-metro­wym kawał­ku zie­mi, któ­ry w tym momen­cie nazy­wam moim ogro­dem. Swo­je doświad­cze­nia opi­su­ję na blo­gu Ogrod­ni­cza Obse­sja, a począw­szy od sezo­nu 2016 poka­zu­ję też na powią­za­nym kana­le YouTube.

Łukasz Nowacki

Futu­ry­sta i eko-desi­gner; Zało­ży­ciel Fun­da­cji TRANSFORMACJA; Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cy Pol­skie­go Insty­tu­tu Badaw­cze­go Per­ma­kul­tu­ry, pio­nier ruchu per­ma­kul­tu­ro­we­go w Pol­sce, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go. Z wykształ­ce­nia Eko­hy­dro­log i Bio­tech­no­log eko­sys­te­mo­wy. Swo­ją karie­rę zawo­do­wą roz­po­czął jako kon­sul­tant w dzie­dzi­nie zrów­no­wa­żo­nej archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu, spe­cja­li­zu­jąc się w ogrod­nic­twie miej­skim i rewi­ta­li­za­cji obsza­rów zur­ba­ni­zo­wa­nych. Zafa­scy­no­wa­ny ideą auto­no­micz­nych osad i pro­jek­to­wa­niem funk­cjo­nal­nych bio­sys­te­mów, opra­co­wał inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gię budo­wy samo­wy­star­czal­nych, solar­nych BIO­schro­nień (Pro­jek­ty: Solar­HAB i BIO­schro­nie­nie). Pro­pa­ga­tor i badacz Per­ma­kul­tu­ry, “żyją­cych bio-sys­te­mów”, farm miej­skich, ogro­dów leśnych, alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii, archi­lo­gii oraz budow­nic­twa bio­kli­ma­tycz­ne­go. Ponad­to zain­te­re­so­wa­ny kon­cep­cja­mi bio­mi­mi­kry, ideą ‘open sour­ce’ oraz teo­rią sys­te­mów. Obec­nie prze­wo­dzi gru­pie entu­zja­stów pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­ne­go zogni­sko­wa­nych wokół Fun­da­cji TRANSFORMACJA, reali­zu­jąc pro­jek­ty rege­ne­ra­tyw­ne oraz wspie­ra­jąc roz­wój samo­wy­star­czal­nych, lokal­nych spo­łecz­no­ści w Pol­sce i na świe­cie. Pro­wa­dzi, ponad­to dzia­ła­nia badaw­czo-edu­ka­cyj­ne na tere­nie mode­lo­we­go gospo­dar­stwa dedy­ko­wa­ne­go pro­mo­wa­niu prak­tycz­nych roz­wią­zań z zakre­su Permakultury.

Daria Krawczyk-Borys

Przez 8 lat upra­wia­łam wyczy­no­wo łyż­wiar­stwo figu­ro­we. Wiem co to kon­takt z cia­łem, dys­cy­pli­na, wytrwa­łość – JESTEM PRAKTYKIEM

Daria Krawczyk Borys

Stu­dio­wa­łam Zarzą­dza­nie i Mar­ke­ting ze spe­cja­li­za­cją Zarzą­dza­nie Finan­sa­mi i Rachun­ko­wość Zarząd­cza na UŁ – finan­se, prze­pi­sy, podat­ki, papie­ry, to świat, któ­ry jest mi zna­ny.  Byłam po trzech stro­nach. Jako głów­na księ­go­wa, jako pra­cow­nik biu­ra rachun­ko­we­go, któ­ry „sie­dzi” już tyl­ko w papie­rach i pro­wa­dzi­łam wła­sną fir­mę. Księ­go­wość powin­na słu­żyć przede wszyst­kim wła­ści­cie­lom fir­my i jej współ­pra­cow­ni­kom. O to pro­ście księ­go­wych – przy­po­mi­naj­cie im komu słu­żą i jaką war­tość wno­szą do fir­my. To waż­ne by na pierw­szym miej­scu sta­wia­li dobro orga­ni­za­cji, a nie urzę­dów wszel­kie­go rodza­ju. Przy­da­je im się wspar­cie, bo strach ma wiel­kie oczy i do tego dzia­łu też cza­sem zagląda.

Stu­dio­wa­łam Psy­cho­lo­gię na SWPS w War­sza­wie – gdy stu­dio­wa­łam wery­fi­ko­wa­łam co „mówi psy­cho­lo­gia” w kon­tek­ście „edu­ka­cji bez szko­ły  – edu­ka­cji domo­wej”, oraz jak waż­ny jest roz­wój oso­bi­sty. Stu­dio­wa­łam, bo chcia­łam i chło­nę­łam wie­dzę jak gąb­ka. Były to moje dru­gie stu­dia i znam róż­ni­cę. Dla­te­go, też nie wiem, czy moje dzie­ci pój­dą na stu­dia. Jeśli nie będzie w nich pra­gnie­nia, to po co?

Roz­wi­jam w sobie umie­jęt­no­ści psy­cho­te­ra­peu­ty, prze­wod­ni­ka, coucha, men­to­ra, mów­cy. Sama sta­le mając na uwa­dze wła­sny roz­wój oso­bi­sty. Zmie­niam się dla sie­bie i dla moich dzieci.
Moim głów­nym celem jest inspi­ro­wa­nie do wybie­ra­nia wła­snej nie­po­wta­rzal­nej dro­gi.

Od 8 lat inte­re­su­ję się moż­li­wo­ścia­mi w Alter­na­tyw­nym Edu­ko­wa­niu. Dziś szcze­gól­nie w roz­wi­ja­niu tego co waż­ne, co wspie­ra wol­ność czło­wie­ka, a zależ­ność odcho­dzi sama. Czy­taj dalej

Wojciech Górny

Absol­went SGGW, z wykształ­ce­nia zoo­tech­nik / ich­tio­log, z zawo­du obec­nie infor­ma­tyk. Miło­śnik przy­ro­dy, węd­kar­stwa, per­ma­kul­tu­ry,  absol­went dwóch kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, uczeń Geof­fa Law­to­na. Wol­ne chwi­le spę­dza budu­jąc małe per­ma­kul­tu­ro­we sie­dli­sko w ser­cu Pusz­czy Boli­mow­skiej. Zało­ży­ciel gru­py Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa na Face­bo­oku, oraz per­ma­kul­tu­ro­we­go forum dys­ku­syj­ne­go permisie.pl.

Pasjo­nat bio­róż­no­rod­no­ści i zasto­so­wa­nia per­ma­kul­tu­ry dla wspo­ma­ga­nia jej roz­wo­ju. Tłu­macz na język pol­ski pierw­sze­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry dla szkół, „Stu­dent Permakultury”

wrg_1

Ukoń­czo­ne kur­sy i szkolenia:

Maj 2013 – Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se, Rege­ne­ra­ti­ve Leader­ship Insti­tu­te, USA, instruk­to­rzy Vla­di­slav Davi­dzon, Lar­ry Korn, Max Mey­ers

Kwie­cień 2014 – Geoff Law­to­n’s Onli­ne Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se, instruk­tor Geoff Law­ton, cer­ty­fi­kat pro­jek­tan­ta per­ma­kul­tu­ry PRI Austra­lia nr 6538.

Lipiec 2014 – Ear­th­works, instruk­tor Geoff Law­ton

Lipiec 2014 – Reading the Land­sca­pe, instruk­tor Geoff Lawton

Publi­ka­cje: 

Maga­zyn Wytwór­cy nr 2 – arty­kuł „Per­ma co, jaka kultura?”

Wykła­dy:

Natu­ra 2000 i per­ma­kul­tu­ra – sty­mu­la­cja róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej na wła­snym podwór­ku i w naj­bliż­szej okolicy”

Blog: 

Moja Osto­ja Dale­ko od Szosy

Ben Lazar wędrowny nauczyciel permakultury

Wędrow­ny nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry, ogrod­nik-filo­zof, pro­jek­tant eko­sys­te­mo­wych sie­dlisk oraz spo­łecz­no­ści, redak­tor stro­ny Permakultura.Edu.PL, nie­za­leż­ny wykła­dow­ca i dra­gon­dre­amer w twór­czych pro­ce­sach gru­po­wych.. Ani­ma­tor-agi­ta­tor Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska oraz Pol­skiej Mapy Per­ma­kul­tu­ry ini­cja­tor i koor­dy­na­tor ..Cichej Oddol­nej Zie­lo­nej Rewolucji 😛

..Jestem z uro­dze­nia ogrod­ni­kiem :) Wycho­wa­łem się w sadzie; kocham jabłonie :-)
 Uczy­łem się w tech­ni­kum upra­wy roślin. Bra­łem wte­dy udział w ogól­no­pol­skiej olim­pia­dzie eko­lo­gii, któ­rą zaczą­łem inte­re­so­wać się już w szko­le pod­sta­wo­wej, na wsi, na tra­dy­cyj­nym gospo­dar­stwie, zanim zaczę­ła domi­no­wać je mono­kul­tu­ra i zanim wyje­cha­łem do miasta.
 Stu­dio­wa­łem filo­zo­fię w Kra­ko­wie. Robi­łem dok­to­rat z gno­zy. Pra­co­wa­łem jako dzien­ni­karz i redak­tor mię­dzy inny­mi w Prze­kro­ju. Potem wyje­cha­łem do Ita­lii. Spę­dzi­łem tam sie­dem lat.
 Per­ma­kul­tu­rę zaczą­łem prak­ty­ko­wać w sze­ro­kim rozu­mie­niu prze­su­wa­jąc śro­dek cięż­ko­ści ist­nie­nia w stro­nę tao­istycz­nej pro­sto­ty życia i zasad etycz­nych mistrza Epikura.
 Pra­co­wa­łem w ogro­dach w Nervi, przy grząd­kach syner­gicz­nych w genu­eń­skich ogro­dach spo­łecz­nych (nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy Emi­lii Haze­lip). Pra­co­wa­łem też jako murarz przy odzy­sku sta­rych kamien­nych wło­skich domów (natu­ral­ne budow­nic­two w Ligu­rii, Kala­brii i na Sar­dy­nii), rów­no­cze­śnie stu­dio­wa­łem jogę, makro­bio­ty­kę i świę­te tek­sty wszyst­kich kul­tur. Byłem w Com­po­ste­li :-)
 Prak­ty­ko­wa­łem w kopen­ha­skiej alter­na­tyw­nej Chri­stia­nii, oraz w w Indo­ne­zji, gdzie mia­łem pół rocz­ny sen na Jawie… Zro­bi­łem tam PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te koło Yogy­akar­ta – cie­ka­wa per­ma­kul­tu­ra w tro­pi­kach eh! tym bar­dziej w sufi ekowiosce.
 Teraz jestem w Rze­czy­po­spo­li­tej :-) W ostat­nich latach zaj­mu­ję się przede wszyst­kim edu­ka­cją, ale rów­nież pro­jek­to­wa­niem ogro­dów i par­ków (np kra­kow­ska Sta­cja Wisła), reali­zo­wa­łem ogród spo­łecz­ny KOS na Krze­mion­kach. Obec­nie daję wykła­dy per­ma­kul­tu­ry: histo­rii idei, zasad etycz­nych oraz eko­sys­te­mo­we­go pro­jek­to­wa­nia, orga­ni­zu­ję warsz­ta­ty i jestem redak­to­rem wydaw­nic­twa. Dzia­łam w całej Pol­sce – podró­żu­ję po kra­ju nie­ja­ko „apo­stoł” zdro­we­go światopoglądu :-)

ben_kosa


2019

 • Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go – seria
 • Warsz­ta­ty Zacho­wy­wa­nia Sta­rych Odmian – seria ogólnopolska
 • Pod­ręcz­nik przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry Ogród Gai

 • 2018

 • Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go – seria
 • Webi­na­ro­wy Kurs Permakultury
 • Lek­cje kosze­nia i Klub Kosiarzy
 • Akcja Gra­my Wodzie

 • 2017

 • Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go – seria
 • Objaz­do­wy Kurs Per­ma­kul­tu­ry – seria wykła­dów w miastach

 • 2016

  Pro­jek­ty (nagro­dy i wyróżnienia):

 • Sta­cja Oran­że­ria – pro­jekt par­ku na Zabło­ciu, na tere­nie daw­nej Sta­cji kole­jo­wej Kra­ków-Wisła zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez SOS Zabło­cie, Fun­da­cję Czas Wol­ny oraz Zarząd Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie (trze­cia nagro­da i wyróż­nie­nie za eko­sys­te­mo­wo nowa­tor­skie podej­ście :) link do stro­ny z uza­sad­nie­niem wyników

 • Reali­za­cje:

 • Ogród spo­łecz­ny KOS Krze­mion­ki

 • Wykła­dy:

  Warsz­ta­ty:

  Na Face­bo­ok:  Pry­wat­ne archiwum:

  Silva Rerum oraz cur­ri­cu­lum vitae (tam­że)

  Zaprezentuj się

  Dzia­łasz w sze­ro­ko poję­tej per­ma­kul­tu­rze: ogro­dy, natu­ral­ne budow­nic­two, ochro­na śro­do­wi­ska, alter­na­tyw­na edu­ka­cja… chcesz się przed­sta­wić na stro­nie permakultura.edu.pl wypeł­nij for­mu­larz poniżej.

   Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO