Kurs permakultury część siódma

ZWIERZĘTA, ROŚLINY, GRZYBYLUDZIE ORAZ URBAN FARMING na pod­sta­wie pro­jek­tu miej­skie­go gospo­dar­stwa rol­ne­go na Zakrzów­ku w Kra­ko­wie: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra…

Zwierzęta, rośliny, grzyby. Ludzie i odmienne stany świadomości kurs permakultury część siódma

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA


GRUPY FB

  • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
  • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
  • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
  • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb