Kurs permakultury część szósta

GLEBA, KOMPOST, OGRÓD ORAZ STREFOWANIE PERMAKULTUROWE na pod­sta­wie pro­jek­tu ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach w Kra­ko­wie: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra…

Gleba, kompost, ogród kurs permakultury część szósta

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA


GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Wild Fermentation Sandor Ellix Katz

  wild_fermentationWild Fer­men­ta­tion
  San­dor Ellix Katz
  amazon.com

  Nie ma kul­tu­ry bez kul­tur bak­te­rii. Tak twier­dzi San­dor Ellix Katz autor książ­ki Wild Fer­men­ta­tion i zapra­sza do magicz­ne­go, tęt­nią­ce­go życiem świa­ta fermentacji.
   Co mają ze sobą wspól­ne­go piwo, żurek, par­me­zan, jogurt,chleb, sala­mi czy ocet? Jak w pro­sty spo­sób prze­two­rzyć plo­ny z ogro­du w pysz­ne i zdro­we kiszon­ki bez skom­pli­ko­wa­nej apa­ra­tu­ry, tyl­ko za pomo­cą sprzę­tu, któ­ry każ­dy ma w kuch­ni – o tym oraz jak współ­pra­co­wać z mikro­or­ga­ni­zma­mi i nie bać się ich w naszej ste­ryl­nej cywi­li­za­cji jest ta książka.
   Napi­sa­na z humo­rem, bar­dzo przy­stęp­nie. Sku­tecz­nie prze­ko­nu­je do tego aby­śmy sami wytwa­rza­li swo­ją żyw­ność na prze­kór stan­da­ry­za­cji, homo­ge­ni­za­cji i maso­wej produkcji.

  KOS na Krzemionkach permakulturowy Ogród społecznościowy

  Ogród spo­łecz­no­ścio­wy KOS na Krze­mion­kach zało­żo­ny w zeszłym roku (2015) w na tere­nie opusz­czo­ne­go ogro­du w otu­li­nie zabyt­ko­we­go Par­ku Bed­nar­skie­go na Pod­gó­rzu, opusz­czo­nym ogro­dzie któ­re­go histo­ria się­ga pana Szczy­gła, kon­ser­wa­to­ra w przed­szko­lu Zakła­dów Tram­wa­jo­wych na Krze­mion­kach. Nasz ogród pro­wa­dzi­my meto­dą per­ma­kul­tu­ry, eko­lo­gicz­ne­go miej­skie­go rol­nic­twa, kła­dąc nacisk na budo­wę eko­sys­te­mu uwzględ­nia­ją­ce­go spo­łecz­ność. W ogro­dzie mamy wspól­ny kom­po­stow­nik, grząd­ki, sadek, spi­ra­lę ziół, ule i zbior­nik na wodę desz­czów­kę, a w nimi ryb­ki na koma­ry i na ucie­chę nie tyl­ko dzie­ci :) Jak za cza­sów ogrod­ni­ka Szczy­gła współ­pra­cu­je­my z przed­szko­lem po sąsiedz­ku – w zamian za wodę dawa­li­śmy dzie­ciom lek­cje przy­ro­dy, mię­dzy inny­mi posa­dzi­li­śmy fasol­ki.. W ogro­dzie odby­wa­ją się warsz­ta­ty, lek­cje (np. kosze­nia kosą) a tak­że czy­ny spo­łecz­ne (w ten spo­sób powsta­ła ziel­na spi­ra­la i kom­po­stow­nik. Okrą­gła grząd­ka man­da­la powsta­ła we współ­pra­cy z uni­wer­sy­te­tem peda­go­gicz­nym, razem malo­wa­li­śmy mchem, sadzi­li­śmy i sia­li­śmy kwia­ty. W edu­ka­cję wpro­wa­dza­my ele­men­ty hor­ti­te­ra­pi roz­cią­gnię­tej na cały oko­licz­ny wymiar spo­łecz­no-miej­ski :) Nasze dzia­ła­nia kon­cen­tru­je­my na edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej poprzez uka­zy­wa­nie prak­tycz­nych reali­za­cji i otwie­ra­nie moż­li­wo­ści czyn­ne­go w nich udzia­łu ku popra­wie śro­do­wi­ska na naszej pla­ne­cie i domostwie.
  W tego­rocz­nych pla­nach ogro­du jest zaan­ga­żo­wa­nie w two­rze­nie zde­cen­tra­li­zo­wa­ne­go, spo­łecz­no­ścio­we­go ban­ku eko­lo­gicz­nych nasion, któ­re­go ogród KOS mógł­by być kra­kow­skim punk­tem w ramach Ruchu na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej.

  permakulturowy ogród społecznościowy KOS 2

  nasza stro­na KOS na Krzemiokach