Objazdowy Kurs Permakultury

Kurs permakultury 2017 Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź

Sie­dem wykła­dów z pre­zen­ta­cją i dys­ku­sją na tema­ty pokrew­ne jak przed rokiem :) czy­li wszyst­ko o per­ma (per­ma­nent­nej) kul­tu­rze w sze­ro­kim filo­zo­ficz­no- antro­po- etno- eko­sys­te­mo­wym ujęciu :)

Per­ma­kul­tu­ra jako holi­stycz­na nauka o eko­sys­te­mie, jej wymiar glo­bal­ny i lokal­ny, tech­nicz­ny (jak uspraw­nić i wyko­nać) oraz spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy… Rol­nic­two, meto­dy upra­wy i spo­so­by dys­try­bu­cji żyw­no­ści, ich wpływ na śro­do­wi­sko. Agro­eko­lo­gia zako­rze­nio­na w nauko­wej teo­rii Gai – Zie­mia jako orga­nizm, bios­fe­ra i życie dążą­ce do home­osta­zy, w tym czło­wiek i glo­bal­ne ocie­ple­nie… Histo­ria idei per­ma­kul­tu­ry, aż po sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię; antro­po­lo­gia, świa­do­mość roślin, die­ta, wege­ta­ria­nizm… świę­ta geo­me­tria i nowe tech­no­lo­gie… psy­cho­lo­gia :) Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia (per­ma­cul­tu­re design), i naj­waż­niej­sze: ety­ka rzą­dzą­ca permakulturą.

PROGRAM KURSU:
link na pre­zen­ta­cję https://prezi.com/

Wykła­dy na pod­sta­wie zajęć z ubie­głe­go roku roz­sze­rzo­ne o nową wie­dzę oraz prak­ty­kę w tere­nie: per­ma­kul­tu­ro­wy pro­jekt Ogro­du Spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach, reten­cji i fito­re­me­dia­cji w Par­ku Zabło­cie, i Urban Far­ming na Zakrzów­ku w Krakowie.

Z per­ma­kul­tu­rą wią­że się (sta­no­wi jej inte­gral­ną część) temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­po­no­wa­ne holi­stycz­no-eko­sys­te­mo­we uję­cie per­ma­kul­tu­ry nie omi­nie tego waż­ne­go aspek­tu rów­nież dla pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych sie­dzib i gospo­darstw, tak­że nasze­go miej­sca w Przy­ro­dzie, o czym będzie spo­ro na kur­sie, tak jak w naszym życiu: jedze­nie jest obec­ne codzien­nie :) Wię­cej o suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej na stronie:


Ben LazarPROWADZĄCY: Ben Lazar
nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­tant, ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach i Ruchu na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska.

MIEJSCA SPOTKAŃ:
Czy­taj dalej

Zwierzęta, rośliny, grzyby. Ludzie i odmienne stany świadomości kurs permakultury część siódma

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA


GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Gleba, kompost, ogród kurs permakultury część szósta

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA


  GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Woda, retencja i fitoremediacja Wykłady permakultury część 5

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA


  GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Zasady projektowania permakulturowego Wykłady permakultury część 4

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA


  GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Praktyka permakultury na świecie i w Polsce Wykłady permakultury część 3

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA


  GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Filozofia i historia idei permakultury Wykłady permakultury część 2

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA

 • Masa­no­bu Fuku­oka Sawing Seeds in the Desert
 • Rudolf Ste­iner Moral­na percepcja
 • Rudolf Ste­iner What Is Bio­dy­na­mics?: A Way to Heal and Revi­ta­li­ze the Earth
 • Maria Thun Pie­lę­gna­cja ogrodu
 • Eko­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tet Ludo­wy w Grzybowie
 • XIV Semi­na­rium Dobre Żniwa
 • Sto­wa­rzy­sze­nie Ekologiczno–Kulturalne ZIARNO – histo­ria rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w Polsce
 • Mie­czy­sław Babal­ski – Gospo­dar­stwo BioBabalscy
 • Ana­sta­zja Wła­di­mir Megre
 • Umber­to Galim­ber­ti Mity nasze­go cza­su, Świat grec­ki i wyż­szość natu­ry nad tech­ni­ką, Zmierzch poli­ty­ki w dobie tech­ni­ki, Bez­sil­ność ety­ki w cza­sach tech­ni­ki, Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sach techniki
 • Epi­kur List do Menoikeusa
 • Pla­ton Zrów­no­wa­żo­na osada
 • Melis­sa Lane Eco-Repu­blic: What the Ancients Can Teach Us abo­ut Ethics, Vir­tue, and Susta­ina­ble Living
 • Hen­ry David Tho­re­au Wal­den
 • Jan Jakub Rous­se­au Wyzna­nia, Emil, czy­li o wychowaniu
 • Hil­de­gar­d’s Healing Plants
 • Marek Aure­liusz Medy­ta­cje
 • Zhu­ang­zi Drze­wo do niczego
 • Jared Dia­mond Strzel­by, zaraz­ki, maszy­ny, Upa­dek, The World Until Yester­day: What Can We Learn from Tra­di­tio­nal Societies?
 • The Myth of Chief Seatlle
 • Edward O. Wil­son Bio­phi­lia Hypothesis
 • Lynn Mar­gu­lis Sym­bio­tycz­na planeta
 • Ste­phan Har­ding Ani­ma­te Earth
 • Earth From Spa­ce – film full HD Nova
 • Ter­ra Pre­ta – film
 • Natu­ral Far­ming with Masa­no­bu Fuku­oka ‑film
 • Warsz­ta­ty lepie­nia z gli­ny i nasion
 • 2017 Per­ma­cul­tu­re Calen­dar with moon plan­ting guide

 • GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Co to jest permakultura Wykłady permakultury część 1

  link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


  BIBLIOGRAFIA

 • James Love­lock Gaia: A new Look at Life on Earth
 • Leonar­do DiCa­prio Befo­re the Flo­od (Czy cze­ka nas koniec)
 • Burza magne­tycz­na roku 1859 – wikipedia
 • Naomi Kle­in To zmie­nia wszyst­ko. Kapi­ta­lizm kon­tra klimat
 • Bill Mol­li­son Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners’ Manual
 • David Holm­gren PermaculturePrinciples.com/
 • Masa­no­bu Fuku­oka Rewo­lu­cja źdźbła słomy
 • Moni­ka Pod­sia­dła, Andrzej Mły­nar­czyk Ogro­dy per­ma­ku­lu­try. Dotknąć ziemi
 • Sepp Hol­zer Per­ma­kul­tu­ra Sep­pa Holzera
 • Paul Gaut­schi Orga­nic Gar­de­ning Back to Eden Film
 • Bumi Lan­git Insti­tu­te Imo­gi­ri Indonezja
 • La Via Campesina
 • Ruch Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Polska
 • Trans­i­tion Towns – Mia­sta Przemian
 • Far­ma Rid­ge­da­le Per­ma­cul­tu­re. Richard Perkins
 • Łukasz Nowac­ki Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Permakultury
 • Hydro­po­ni­ka, far­my okien­ne – Brit­ta Riley Ogród w moim miesz­ka­niu TED Talk
 • Robert Błasz­czyk Piec rakie­to­wy – Maga­zyn Wytwór­cy Cohabitat
 • Inha­bit: A Per­ma­cul­tu­re Perspective
 • Matt Powers Stu­dent Per­ma­kul­tu­ry tłum. Woj­ciech Górny 
 • Woj­ciech Gór­ny Co per­ma? Jaka kul­tu­ra? Maga­zyn Wytwórcy
 • Woj­ciech Gór­ny Per­ma­kul­tu­ra – pod­sta­wy i jej prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie webi­nar „Dla Klimatu”

 • GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Geoff Lawton Permaculture Research Institute

  Geoff Law­ton pro­wa­dzi Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii, insty­tut Bil­la Mol­li­so­na i Davi­da Holm­gre­na.. Geoff jest w tej chwi­li chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym nauczy­cie­lem per­ma­kul­tu­ry na świe­cie, zna­ny przede wszyst­kim z mate­ria­łów udo­stęp­nia­nych w inter­ne­cie, gdzie pro­wa­dzi rów­nież kur­sy per­ma­kul­tu­ry onli­ne. Geoff ma bar­dzo dobrą i boga­tą stro­nę (http://www.geofflawtononline.com/), na któ­rej udo­stęp­nio­ne jest kil­ka­dzie­siąt fil­mów per­ma­kul­tu­ro­wo instruk­ta­żo­wych i wie­le innych mate­ria­łów. Tam rów­nież moż­na zapi­sać się na kurs.. Geoff podró­żu­je po świe­cie, pro­wa­dził pro­jek­ty już w podob­no 30-tu kra­jach, wie­le moż­na obej­rzeć rów­nież na youtu­be.. Geoff Law­ton był rów­nież w Pol­sce, udzie­lił wywia­du Kry­ty­ce Poli­tycz­nej, link poni­żej :) uwa­ga rary­tas, trawniki :)

  Law­ton: Per­ma­kul­tu­ra, czy­li jak żyć w spo­sób spo­łecz­nie odpowiedzialny