Kępa traw Dürera na grupie Poszukiwaczy Roślin

Zada­łem kie­dyś pyta­nie na gru­pie Fb poszu­ki­wa­czy roślin: jakie widzą na łące Düre­ra? Wyni­kła z tego pięk­na dys­ku­sja :) Teraz uda­ło mi się ten post odszukać..
Link na post Fb: https://web.facebook.com/permalink/

Das gro­ße Rasen­stück, Albrecht Dürer, 1503

 Jakie rośli­ny na łące Dürera? 

Leave a Reply