Koniec czerwca

Koniec czerw­ca w czę­ści owo­co­wo-kwia­to­wej – po lewej brzo­skwi­nia i more­la, pomię­dzy nimi świerk, zadar­nio­ne bar­win­kiem, obok małe kło­sy dmusz­ka, łubi­ny, lilie, prze­go­rza­ny, cza­sem irys, dalej czy­ściec, mal­wy, róże… a wszyst­ko zanie­biesz­czo­ne ostróż­ka­mi.

Dodaj komentarz