KOSA NARZĘDZIE EKOSYSTEMOWE

KOSA JAKO EKOSYSTEMOWE NARZĘDZIE
Kosa ręcz­na jest przede wszyst­kim dobra dla cia­ła – jest cicha i nie pier­dzi spa­li­na­mi :) ..pamię­ta­my: ruch kosze­nia opie­ra­my na skrę­tach tuło­wia (dla przy­po­mnie­nia i ochro­ny krzy­ża) skrę­ty płyn­ne począw­szy od kolan, przez mied­ni­cę i całą dłu­gość krę­go­słu­pa – takie skrę­ty dobrze robią na „bocz­ki ogrodnika/czki”. Pamię­ta­my rów­nież o ramio­nach – bo to ramio­na­mi doka­sza­my bio­rąc tra­wę – pod kosę i ener­gicz­nie skra­ca­jąc każ­dy wymach – łuk prze­bie­gu ostrza – tuż nad zie­mią – wyco­fu­jąc kosę nie uno­si­my pięt­ki (czę­sty błąd)..
tyle teo­re­tycz­nych wska­zó­wek, bo naj­le­piej uczyć się macha­nia kosą w prak­ty­ce.. a do tego potrzeb­na kosa :) na zdję­ciu poni­żej dwie dobre kosy, pol­skie, kute, har­to­wa­ne z Sta­ro­biel­skiej Fabry­ki Kos SFK w Wila­mo­wi­cach… fabry­ka już nie ist­nie­je, ale kosy jej pro­duk­cji moż­na jesz­cze dostać na alle­gro. pole­ca­my :) bo..
1. kosze­nie ręcz­ne jest dobre rów­nież dla eko­sys­te­mu z pro­stej przy­czy­ny – kosi­my mniej, by zaosz­czę­dzić zuży­cie ener­gii i by w miej­scach gdzie nie prze­szka­dza pozo­sta­wa­ło nie­wy­ko­szo­ne (wyso­ka tra­wa oczysz­cza powie­trze z pyłów zwłasz­cza pokry­ta rosą – waż­ne dla miast) jest sie­dli­skiem owa­dów i małych zwie­rzą­tek two­rząc bez­piecz­ne schro­nie­nie (np. pokrzy­wy – waż­ne na wsi i w ogrodach).
2. kosa ręcz­na nie hałasuje..
3. nie wydzie­la chmu­ry spa­lin (jeśli coś spa­la to tłusz­czyk ogrod­ni­ka, ogrod­nicz­ki – i w tym wła­śnie zazna­cza się jej holi­stycz­ne ujęcie :)
4..
..macie pomy­sły na eko­sys­te­mo­we zale­ty kosy ręcz­nej? pisz­cie w komentarzach


Leave a Reply